چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :860 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116979 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : خرداد و تیر

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر مایع رویی کشت لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس روی تغییر فاز تیپ یک فیمبریه درسروتیپ O26 اشرشیاکلی مولد عفونت ادراری
نویسندگان فارسی مهدی معظمی گودرزی; محمد ولی نژاد;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: تیپ یک فیمبریه از عوامل کلیدی در اتصال باکتری اشرشیاکلی به مخاط دستگاه ادراری و کلنیزه شدن آن می¬باشد. بیان این عامل تحت کنترل تغییر فاز است و در شرایط محیطی مختلف اپرون سنتز کننده آن (fim) روشن و خاموش می گردد. هدف پژوهش پیش رو بررسی تاثیر متابولیت های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در کنترل بیان این اپرون است. مواد و روش ها: در این پژوهش ابتدا مایع رویی کشت لاکتوباسیل از کشت شبانه تهیه شد. سپس سروتیپ O26 اشرشیاکلی در محیط حداقل M9 تغییر یافته حاوی رقت های سریال از مایع رویی کشت لاکتوباسیل و اسید لاکتیک کشت داده شد. رفتار اپرون ازطریق برش دادن محصول PCR اختصاصی پروموتر fim با آنزیم محدود الاثر HinfI مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: در محیط کشت M9 تغییر یافته که حاوی درصد حجمی 0.1% تا 0.7% از مایع رویی کشت لاکتوباسیل بود وضیعت اپرون در حالت روشن تعیین شد. از درصد حجمی 0.8% تا 3% از محیط کشت باکتری رشد نموده اما اپرون را بیان نمی کند. این درحالی است که رشد باکتری در درصد حجمی از 4 تا 6% محیط کشت به طور کامل مهار گردید. نتیجه گیری: احتمالا لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس متابولیت هایی تولید می کند که قادر به مهار بیان اپرون fim در باکتری اشرشیاکلی مولد عفونت ادراری هستند. شناسایی دقیق و کاربرد فارماکولوژیک آنها احتمالا سبب ارائه فراورده های جدید دارویی با اهداف پیشگیری از عفونت ادراری به ویژه در بانوان می گردد.
کلید واژه ها: اشرشیاکلی، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، عفونت ادراری
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها