چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :864 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116983 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : خرداد و تیر

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی ارتباط بین بیان آنتی ژن لوییس B (Leb) و اولسر معده ایجاد شده توسط عفونت هلیکوباکتر پیلوری در شهرستان ساری
نویسندگان فارسی مهراد مهدوی; محمدرضا مهدوی; پیام روشن; محمد طاهر حجتی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: بعضی از گروه¬های خونی در نقش گیرنده برای پاتوژن¬ها ظاهر می¬شوند و برخی مطالعات ارتباطی را میان آنتی¬ژن های گروه¬های خونی لوییس و ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری که از عوامل عمده ایجاد کننده اولسر معده می¬باشد گزارش کرده¬اند. با این وجود، مطالعات دیگری عدم وجود ارتباط ذکرشده بوده¬اند. هدف از این مطالعه بررسی وجود هرگونه ارتباط بین گروه¬های خونی لوییس و اولسر معده ایجاد شده توسط عفونت هلیکوباکترپیلوری در استان مازندران بوده است. مواد و روش¬ها: در این مطالعه نمونه¬های بزاق و خون از 60 نفر از مبتلایان به اولسر معده ایجاد شده توسط هلیکوباکترپیلوری، انتخاب گردیدند. همچنین 44 نفر از افراد سالم نیز بعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. سپس نوع آنتی¬ژن خونی لوییس و وضعیت ترشحی این افراد با استفاده از روش¬های آگلوتیناسیون مستقیم و تست بزاق بررسی شدند. وجود هر گونه ارتباط بین اولسر معده ناشی شده از عفونت با هلیکوباکترپیلوری و آنتی¬ژن¬های گروه خونی لویس با تست کای دو و با استفاده از ورژن 17 از نرم افزار SPSS (SPSS Inc., U.S.A.) مورد آنالیز قرار گرفت. یافته¬ها: بطور کل، 72 درصد از افراد بیمار و 62 درصد از گروه کنترل دارای آنتی¬ژن لوییس¬بی بوده و وضعیت ترشحی داشتند. هیچ ارتباط مشخصی بین آنتی¬ژن¬های گروه خونی لوییس و ابتلای به اولسر معده ناشی از عفونت هلیکوباکترپیلوری دیده نشد. نتيجه¬گيري: از آن جایی که هیچ ارتباط مشخصی بین آنتی¬ژن¬های گروه خونی لوییس و ابتلای به اولسر معده ناشی از عفونت هلیکوباکترپیلوری مشاهده نشد تحقیقات بیشتر به منظور شناسایی نقش سایر فاکتورها از قبیل لوییس ایکس و سیالیل لوییس ایکس در اتصال، تشکیل کلونی و بیماری زایی هلیکوباکترپیلوری توصیه می-گردد.
کلید واژه¬ها: سیستم گروه خونی لوییس، هلیکوباکتر پیلوری، زخم معده
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها