پنجشنبه 31 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 21, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :775 بار
  تعداد کل بازدیدها : 117776 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر تعداد و قطر ورید¬های اسپرماتیک لیگاتور شده در واریکوسلکتومی اینگوینال میکروسکوپیک سمت چپ بر نتایج اسمن آنالیز
نویسندگان فارسی یداله احمدی عصر بدر; کمال الدین حسن زاده; الهام جهان تابی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: واریکوسل یکی از مهمترین و شایعترین فاکتورهای ناباروری قابل درمان در مردان است. واریکوسلکتومی اینگوینال میکروسکوپیک یک تکنیک نوآورانه بوده که اجازه لیگاتور تمامی ورید ها را می دهد. به نظر می رسد قطر و تعداد ورید های لیگاتور شده در نتایج درمانی نقش داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی نقش تعداد و قطر وریدهای لیگاتور شده در تغییرات پارامترهای آنالیز سمن است. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی-تحلیلی 50 بیمار مبتلا به واریکوسل مطالعه شدند. قبل از عمل دو نوبت آنالیز سمن انجام شد. همه بیماران تحت واریکوسلکتومی اینگوینال میکروسکوپیک قرار گرفتند. نتایج با آنالیز سمن 6 ماه بعد مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها: در این مطالعه 50 بیمار با میانگین سنی 7/0±30 سال مشارکت داشتند. در 28% شکایت درد و 72% شکایت ناباروری وجود داشت. در 12% گرید 1، 42% گرید 2 و 46% گرید 3 وجود داشت. شمارش اسپرم، مورفولوژی و موتالیتی بین قبل و بعد از عمل تفاوت آماری معنی¬داری وجود داشت. در بیمارانی که بیش از 10 ورید لیگاتور شده بود بهبودی معنی داری در شمارش اسپرم، مورفولوژی و موتالیتی رخ داده بود. در سایر بیمارانی که کمتر از 10 ورید لیگاتور شده بود بهبودی فقط در شمارش اسپرمی مشاهده شد. قطر ورید های لیگاتور شده نقشی در تغییرات آنالیز سمن نداشت. نتيجه¬گيري: نتایج مطالعه ما نشان دهنده تاثیر درمان جراحی واریکوسلکتومی در بهبود برخی از پارامترهای آنالیز سمن بود. با افزایش تعداد وریدهای لیگاتور شده بهبودی در شمارش اسپرمی و موتالیتی رخ می دهد ولی قطر وریدی تاثیری در پارامترهای آنالیز سمن ندارد.
کلید واژه ها: ناباروری، واریکوسلکتومی، ورید
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها