پنجشنبه 31 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 21, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :761 بار
  تعداد کل بازدیدها : 117762 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی افزایش انتقال ناقل غشایی گلوکز ایزوفرم ۴(GLUT4) تحت اثر عصاره زنجبیل در سلولهای تمایز یافتهC2C12
نویسندگان فارسی مرجان تاجیک کرد; فاطمه پوررجب; جواد محیطی اردکانی; منیژه آذری; علیرضا رییسی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: دیابت نوع 2 یک اختلال متابولیکی است که میلیونها نفر از آن و اثرات درازمدت آن رنج می برند. در ارتباط با متابولیسم گلوکز، سلولهای ماهیچه ای نقش بسزایی دارند و در سلولهای میوبلاست انتقال ناقل گلوکز (GLUT4) از بخش سیتوزولی به بخش غشایی (ترانس لوکاسیون) از اهمییت ویژه ای در جذب گلوکز پلاسما برخوردار است. در این مطالعه اثر عصاره اتیل استات زنجبیل دارای خواص هایپوگلایسمیک و ضد دیابتی، بر ترانس لوکاسیون GLUT4 (ناقل مهم گلوکز) در سلولهای عضلانی C2C12 را مورد بررسی قرار دادیم. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از جمله مطالعات تجربی است. در این مطالعه ۵۰ میکروگرم در میلی لیتر عصاره اتیل استات زنجبیل را بر سلولهای C2C12اثر داده (به مدت ۳ ساعت) و پس از تهیه فراکشن های مجزای سیتوزولی و غشایی، میزان پروتئین GLUT4 را با روش الکتروفورز SDS-PAGE، وسترن بلاتینگ و در نهایت با کمک نرم افزار ژل داکیومنت سنجش کردیم. یافته ها: میزان بیان GLUT4در نمونه های سلولی تیمارشده با عصاره زنجبیل بسیار بیشتر (41/2±2/112) از نمونه های کنترل (96/3±62/98) بود. همچنین انتقال GLUT4 در بخش غشایی در اثر تیمار با عصاره (0±100) افزایش قابل توجهی یافت که در مقایسه با سلولهای تیمار نشده (84/5±46/78) به نحو بارزی بالاتر بود. از طرفی میزان GLUT4 در نمونه سیتوزولی حاوی عصاره (41/2±22/12)، کمتر از نمونه کنترل (56/2±15/20) بود. این نتایج نشان از افزایش ترانسلوکاسیون GLUT4 از بخش سیتوزولی به بخش غشایی در حضور عصاره زنجبیل دارد. نتیجه گیری: عصاره گیاه زنجبیل با افزایش بیان و نیزترانس لوکاسیون پروتئین GLUT4 در سلولهای میوبلاستی می¬تواند باعث کاهش میزان قند خون و عوارض ناشی از دیابت گردد.
کلید واژه ها: عصاره زنجبیل، دیابت نوع 2، پروتئین GLUT4، سلول های میوبلاستی.
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها