پنجشنبه 31 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 21, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :771 بار
  تعداد کل بازدیدها : 117772 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر بوی شیر مادر بر درد ناشی از خونگیری وریدی در نوزادان نارس: یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی
نویسندگان فارسی مهناز جبرئیلی; آلهه سیدرسولی; محمد باقر حسینی; مرتضی قوجازاده; هانیه نشاط اسفهلانی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: تحقیقات نشان می دهند که نوزادان نارس و ترم هر دو می¬توانند بوهای مربوط به محیط داخل رحمی و مادر خود را به خاطر آورده و بشناسند و این بوها را به سایر بوهای محیط ترجیح دهند. مطالعات نشان داده است استفاده از محرک های بویایی در حین انجام مداخلات دردناک سبب کاهش واکنش نوزادان به درد می گردد. لذا این مطالعه به منظور تعیین تاثیر بوی شیر مادر بر درد ناشی از خونگیری وریدی در نوزادان انجام یافته است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی می¬باشد. 90 نوزاد نارس که حائز شرایط ورود به مطالعه بودند به طور تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند و نوزادان گروه مداخله، 5 دقیقه قبل از خونگیری تا 30 ثانیه پس از اتمام آن در معرض بوی شیر مادر خود قرار گرفتند. درد نوزادان در هر دو گروه با استفاده از ابزار PIPP، 30 ثانیه قبل، حین و 30 ثانیه پس از اتمام خونگیری اندازه گیری و ثبت شد. یافته¬ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بین نمره درد دو گروه در حین خونگیری (01/0=p). و پس از اتمام خونگیری (05/0=p). تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، استفاده از شیر مادر برای کنترل درد رویه های دردناکی همانند خونگیری وریدی توصیه می¬گردد.
کلید واژه ها: بوی شیر مادر، درد، خونگیری وریدی، نوزاد نارس، PIPP
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها