پنجشنبه 31 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 21, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :792 بار
  تعداد کل بازدیدها : 117793 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی انواع بیوآئروسل ها و تراکم آن در بخش های مختلف بیمارستان های شهرستان میاندوآب در فصل زمستان
نویسندگان فارسی هادی خدابنده لو; یحیی رسول زاده; رمضان میرزایی; محمد اهنگرزاده رضایی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: تماس با بیوآئروسل ها با گستره ی وسیعی از اثرات بهداشتی شامل بیماری های عفونی و واگیر، اثرات سمی حاد، آلرژی و حتی سرطان در ارتباط است و محیطهای بیمارستانی از این منظر می تواند مشکلات ثانویه ای را برای بیماران و مراجعان ایجاد نمایند. این مطالعه با هدف بررسی نوع و تراکم بیوآئروسل ها در بخش های مختلف بیمارستانی در فصل زمستان انجام گردید. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی بوده و جمع آوری و آنالیز نمونه ها براساس استاندارد NIOSH-0800 در زمستان سال 1391 صورت گرفت. نمونه برداری از هوا به کمک ایمپکتور تک مرحله ای و به صورت مداوم فعال با استفاده از پمپ نمونه بردار دبی بالا با گذر حجمی3/28 لیتر بر دقیقه در مدت زمان 10 دقیقه انجام شد. در مجموع 276 نمونه از هردو بیمارستان جمع آوری گردید. از محیط¬های کشت سابرودکستروز آگار، Blood AgarوEMB به عنوان بستر جمع آوری بیوآئروسل ها در داخل ایمپکتور استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که بطور متوسط بخش¬های نوزادان در بیمارستان فاطمه زهرا (س) و درمانگاه عمومی در بیمارستان عباسی دارای بیشترین بار آلودگی باکتریایی و بخش های اتاق عمل در بیمارستان فاطمه زهرا (س) و رادیولوژی در بیمارستان عباسی دارای کمترین بار آلودگی باکتریایی میباشد. آزمون آماری T-testمستقل نشان داد که تراکم بیوآئروسل ها در بیمارستان عباسی به طور معنی داری بیشتر از بیمارستان فاطمه زهرا می باشد. همچنین بیشترین نوع قارچ های مشاهده شده از جنس های آسپرژیلوس، پنسیلیوم و کلادوسپوریوم می باشند. نتیجه گیری: در این مطالعه تراکم بیوآئروسل ها در اکثر بخش های بیمارستان¬های مورد مطالعه، بیشتر از حد پیشنهادی (CFU/m3 30) تشخیص داده شد و بنابراین جهت کاهش میزان مواجهه مراجعان و بیماران بستری با بیوآئروسل ها لازم است اقدامات کنترلی نظیر سیستم تهویه استاندارد طراحی و اجرا گردد.
کلید واژه ها: بیوآئروسل، باکتری، قارچ، نمونه برداری، آلودگی هوا، بیمارستان
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها