پنجشنبه 31 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 21, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :754 بار
  تعداد کل بازدیدها : 117755 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تأثیر تمرین ترکیبی بر فاکتور رشد فیبروبلاستی23 و برخی ازعوامل خطرزای مرتبط با کلسیفیکاسیون عروقی در بیماران همودیالیزی
نویسندگان فارسی رقیه فخرپور; خسرو ابراهیم; سجاد احمدی زاد; حمید طیبی خسروشاهی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی- عروقی در بیماران کلیوی مزمن به‌ طور گسترده‌ای در حال افزایش است. هدف این مطالعه ارزیابی اثر بخشی تمرینات منظم ترکیبی حین دیالیز بر فاکتورهای خطر مداخله‌گر در کلسیفیکاسیون عروقی در بیماران همودیالیزی بود. مواد و روش¬ها: تعداد 45 نفر بیمار همودیالیزی با ميانگين سن وزن، به طور تصادفی در دو گروه تمرین (24 نفر) و گروه کنترل (21 نفر) انتخاب شدند. گروه تمرين در يك دوره برنامه تمرين ترکیبی 16 هفته‌اي شركت كردند. تمرینات شامل رکاب زدن بوسیله ارگومتر و تمرینات مقاومتی پا با استفاده از وزنه در طول سه جلسه هفتگی دیالیز بود. قبل از شروع تمرینات و پس از پایان دوره تمرینی، پارامترهای مرتبط با کلسیفیکاسیون و عملکرد کلیه (فاکتور رشد فیبروبلاستی 23، پاراتورمون، فسفر و کلسیم) و کیفیت زندگی اندازه‌گیری شدند. یافته¬ها: بر اساس نتایج، 4 ماه تمرین ترکیبی، موجب کاهش معنی‌دار مقدار هورمون پاراتیروئید و فسفر گردید. اما تغییر معنی‌داری در مقدار فاکتور رشد فیبروبلاستی 23 و کلسیم در اثر تمرین مشاهده نگردید . همچنین فعالیت ورزشی به¬طور معنی‌داری، باعث بهبود کیفیت زندگی و عملکرد بدنی بیماران همودیالیزی گردید . نتيجه¬گيري: تغییر در برخی فاکتورهای مرتبط با کلسیفیکاسیون عروقی و همچنین بهبود کیفیت زندگی نشان دهنده اثر مثبت تمرینات ترکیبی بر این بیماران است.
کلید واژه¬ها: بیماران همودياليزی، تمرين ترکیبی، فاکتور فیبروبلاستی 23، هورمون پاراتیروئید، فسفر، کلسیم، کیفیت زندگی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها