يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :187 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119489 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اندکس‌های داپلر ولوسیمتری شریان نافی در جنین‌های با شریان نافی منفرد
نویسندگان فارسی نادر ابراهیمی; فاطمه قطره سامانی; سیمین تقوی; زهرا فردی‌آذر;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: تحلیل داپلری در شریان ناف جنین ابزار قدرتمندی برای ارزیابی احتمال ریسک بارداری‌ها محسوب می‌شود. تاکنون مطالعات بسیار زیادی در رابطه با جنین‌های با بند ناف شامل سه رگ، دو شریان و یک ورید، صورت گرفته است و نتایج بسیاری در این زمینه به دست آمده است. هدف ما در این مطالعه ارزیابی داپلر ولوسیمتری در جنین‌های با شریان نافی منفرد می‌باشد. دو اندکسی که در این ارزیابی از آن‌ها بهره جسته‌ایم، موسوم به Pulsatility Index و Systolic/ Diastolic Ratio می‌باشند. مواد و روش ها: در میان تمام جنین‌های مورد مطالعه در هفته‌های بارداری بین 16 الی 40 هفته، اطلاعات مربوط به 50 جنین با شریان نافی منفرد، جمع‌آوری شده و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری کای دو (x2) آنالیز شدند. در این مطالعه مقدار P کمتر از 05/0 معنی‌دار تلقی شده است. یافته‌ ها: Systolic/ Diastolic Ratio مربوط به شریان نافی در 29 (58 درصد) جنین ابنرمال بوده و Pulsatility Index مربوط به شریان نافی در 28 (56 درصد) آبنرمال بوده است. جنین‌های با داپلر مختل شریان نافی منفرد، نسبت به جنین‌های با داپلر نرمال، بیشتر در معرض خطر اختلالات رشدی بودند (38 درصد)، و همینطور بیشتر دچار مالفورماسیون‌های ساختاری کمپلکس بودند (18 درصد). نتیجه‌ گیری: جنین‌های با شریان نافی منفرد و داپلر ولوسیمتری مختل به طور معنی‌داری بیشتر از جنین‌های با شریان نافی منفرد اما داپلر نرمال، در معرض ریسک ناهنجاری‌های کروموزومی و تولد زودرس می‌باشند. چنانچه وجود جنین‌های با یک شریان نافی ایزوله تنها آنومالی مشاهده شده در جنین باشد، و نتایج آنالیز داپلر ولوسیمتری نرمال باشند، می‌توان گفت جنین در ریسک بسیار کم اختلالات پی‌آمده می‌باشد.
کلید واژه‌ ها: شریان نافی منفرد، اندکسی‌ داپلر و لوسیمتری، آنومالی ساختاری
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها