چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :832 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116951 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی خطر ابتلا به سرطان کولورکتال در بیماران دیابتی نوع 2
نویسندگان فارسی حسین عزیزی; علی دل پیشه; کوروش سایه میری; خیراله اسداللهی; الهام داوطلب اسماعیلی; جبرئیل شعربافی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: از آنجا كه مطالعات تحلیلی بسيار اندک، دست کم در ايران، در ارتباط با شانس ابتلا به سرطان كولوركتال در بین بيماران ديابتي در مقایسه با افراد غیر دیابتی در دسترس است، لذا هدف از مطالعه مورد شاهدي حاضر تعيين میزان شانس ابتلا به سرطان كولوركتال در بيماران ديابتي نوع 2 مي باشد. مواد و روش ها: در اين مطالعه 207 بيمار مبتلا به سرطان كولوركتال با کولونوسکوپی و پاتولوژی مثبت و از موارد بروز و از بين بيماران مراجعه كننده به واحدهای كولونوسكوپي بيمارستانهاي مرجع شهر تبريز با 207 شاهد مراجعه کننده به همان واحدها با كولونوسكوپي و پاتولوژی منفی و بدون سابقه قبلي پوليپ، نئوپلاسم و ابتلا به ساير سرطان ها مورد مطالعه قرار داده شدند. پس از همسان سازي سن و جنس و جمع آوري داده ها با پرسشنامه، و ورود داده ها در نرم افزارSPSS19 از آناليز رگرسيون لجستيك چندگانه جهت برآورد نسبت شانس تعدیل شده ارتباط بین دیابت و خطر ابتلا به سرطان کولورکتال استفاده شد. يافته ها: از مجموع 414 فرد تحت مطالعه 194 (47%) نفر را زنان و 220 (53%) نفر را مردان تشكيل مي دادند. میانگین سن و نمایه توده بدنی افراد مطالعه به ترتیب 8/13± 52/59 سال و 8/3± 47/26 کیلوگرم بر مجذور قد بود. از 207 بيمار مبتلا به سرطان كولوركتال 48 نفر مبتلا به ديابت بودند در مقابل از 207 فرد شاهد مورد مطالعه تنها 21 نفر مبتلا به ديابت بودند. تجزيه تحليل نهايي در حضور سایر عوامل موثر، نشان داد که بيماري ديابت شانس ابتلا به سرطان كولوركتال را افزايش می دهد (006/0=P 58/4-25/1:CI 95% 57/2:OR). نتيجه گيري: بيماري ديابت شانس ابتلا به سرطان كولوركتال را افزايش مي دهد.
كليد واژه ها: سرطان كولوركتال، ديابت نوع 2، كولونوسكوپي، نسبت شانس
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها