چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :856 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116975 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی گیاه سماق در موش صحرایی نر بالغ
نویسندگان فارسی سعید محمدی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: کاربرد گیاهان دارویی به جای داروهای سنتتیک در سال های اخیر به دلیل عوارض جانبی کم و تنوع ترکیبات موثره¬ی گیاهان افزایش یافته است. در طی این تحقیق، اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه سماق در موش صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از 42 سر موش صحرایی نر در 7 گروه شامل گروه های: کنترل، گروه های تیمار شده با عصاره (100،300 و 80 میلی گرم بر کیلوگرم و درون صفاقی)، مورفین (1میلی گرم بر کیلوگرم و درون صفاقی)، آسپرین (1میلی گرم بر کیلوگرم) و نالوکسان (1میلی گرم بر کیلوگرم) به همراه دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره استفاده شد. به منظور ارزیابی اثرات ضد دردی عصاره از آزمون های ریتینگ، تیل فلیک و فرمالین استفاده شد. داده ها با کمک آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تحت بررسی قرار گرفتند. یافته ها: عصاره هیدروالکلی برگ سماق به طور معنی داری تعداد انقباضات القاء شده به وسیله اسید استیک را مهار کرد. در تست تیل فلیک همه دوزهای عصاره فعالیت ضد دردی را نشان دادند. در تست فرمالین بیشترین فعالیت ضد دردی مربوط به دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره با 01/0P< بود. استفاده از نالوکسان توانست اثر ضد دردی عصاره را مهار کند. نتیجه گیری: داده های حاصله نشان دهنده اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی برگ سماق است، که ممکن است به واسطه هر دو مکانیسم مرکزی و محیطی باشد. وجود فلاونوئیدها ممکن است مسئول ایجاد فعالیت ضد دردی این گیاه باشد.
کلید واژه ها: درد، عصاره هیدروالکلی، سماق، گیاهان دارویی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها