يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :143 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119445 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : آذر و دی

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اثرعصاره هیدروالکلی ترخون بر میزان کاتیون‌های خون و نسبت جنسیت فرزندان در موش‌های سوری بالغ
نویسندگان فارسی سیدابراهیم حسینی; داود مهربانی; شهره میرشکاری;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: ترخون گياهي از خانواده Asteraceae است كه دارای مصارف خوراکی و طبي فراوانی مي‏باشد. اين مطالعه با هدف بررسي اثرات عصاره هیدروالکلی ترخون بر ميزان كاتيون هاي سرم خون و نسبت جنسيت نوزادان در موش های سوری انجام گرفت. مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربی از 100 سر موش سوری بالغ نر و 100 سر موش سوری ماده بالغ استفاده گردید که به 4 گروه کلی به صورت موش‎های ماده و نر جهت جفت‎گیری برای تعیین نسبت جنسیت فرزندان و موش‎های ماده و نر جهت اندازه گیری کاتیون های خون تقسیم شدند. هر کدام از این گروه‎ها به 5 دسته 10 تایی شامل، کنترل، شاهد، تجربی 1، 2 و 3 تقسیم شدند که دوزهای mg/kg500،1000 و 1500 عصاره هیدروالکلی عصاره را برای 35 روزدریافت کردند. سپس با خون گیری از قلب حیوانات میزان سرمی K+ , Ca2+ , Mg2+ و Na+ اندازه‎گیری و بقیه گروه های ماده به صورت درون گروهی با موش های نر هم گروه خود آمیزش داده شدند و آن گاه بعد از پایان دوره پژوهش نسبت جنسیت نر و ماده اندازه‎گیری شد. نتايج با استفاده از آزمون های ANOVA و دانكن و به كمك نرم افزار SPSS 18 آنالیز شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد عصاره ترخون در گروه های تجربی باعث افزایش معنادار غلظت سرمی یون¬های منیزیم و کلسیم در حیوانات ماده و نر و افزایش درصد نوزادان ماده نسبت به فرزندان نر نسبت به گروه کنترل می‎شود. از محدودیت های این بررسی می توان به نبود مطالعات کافی در زمینه اثر ترخون بر نسبت جنسیت فرزندان و عملکرد محور هیپوفیز-گوناد اشاره نمود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد، عصاره ترخون با داشتن یون‌های Ca2+ , Mg2+ و افزایش میزان سرمی یون های مذکور و احتمالاً از طریق تغییر pH محیط واژن باعث افزایش درصد ماده زایی می گردد و لذا پیشنهاد می گردد با انجام تحقیقات تکمیلی به تاثیر این گیاه بر جنسیت فرزندان در نمونه های انسانی نیز توجه نمود.
کلید واژه ها: ترخون، نسبت جنسیت، منیزیوم، پتاسیم، کلسیم، سدیم.
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها