چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :791 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116910 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : آذر و دی

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اثر شش هفته تمرين تخليه گليکوژنی بهمراه مصرف گلوکز و گلوتامين بر برخی آنزیم های آنتی اکسيدانی در مردان سالم غير فعال
نویسندگان فارسی علی قاسمی کهریزسنگی; امین راجی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: هدف از تحقيق حاضر بررسي تغییرات دو آنزيم آنتي¬اکسيداني گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز گلبول های قرمز پس از شش هفته تمرين تخلیة گلیکوژنی بهمراه مصرف گلوکز و گلوتامین در مردان سالم غیرفعال بود. مواد و روش ها: بدين منظور تعداد 24 نفر مرد سالم که فعاليت بدني منظم نداشتند انتخاب و به طور تصادفي در چهار گروه (6 نفره) مورد مطالعه قرار گرفتند؛ گروه اول مصرف گلوكز به همراه تمرين تخلیة گلیکوژنی، گروه دوم مصرف گلوتامين به همراه تمرين تخلیة گلیکوژنی، گروه سوم تمرين تخلیة گلیکوژنی توأم با مصرف دارونما و گروه چهارم بدون هر گونه دستکاري يا گروه کنترل. نمونه هاي خوني در ابتداي شروع دورة پروتکل تمريني (پيش آزمون) و 48 ساعت پس از آخرين جلسة تمريني (پس آزمون) از سياهرگ زند اعلي جمع آوري شدند. جهت تعيين معني دار بودن تفاوت بين گروه هاي تحقيق از آزمون آماري تحليل واريانس يک راهه و آزمون تعقيبي توکي استفاده گرديد. سطح معنی داری 05/0≤∝ انتخاب شد. یافته ها: يافته هاي تحقيق، تفاوت معني داري براي فعاليت آنزيمي گلوتاتیون پراکسیداز گلبول قرمز را بین گروههای مختلف نشان داد (05/0P<). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد. تفاوت معنی داری بین گروه گلوکز- تمرین با گروههای دارونما- تمرین و گروه کنترل (001/0P<)، و نیز بین گروه گلوتامین- تمرین با گروههای دارونما- تمرین و گروه کنترل و همچنین گروه دارونما- تمرین با گروه کنترل وجود داشت (01/0P<). همچنین تفاوت معنی داری برای فعالیت آنزیمی گلوتاتیون ردوکتاز گلبول های قرمز بین گروههای تحقیق نشان داده شد (001/0P<). بر اساس نتایج آزمون تعقیبی، تفاوت معنی داری بین گروه گلوتامین- تمرین و گروه دارونما- تمرین(05/0P<)، گروه گلوتامین- تمرین و گروه کنترل (001/0P<) و بین گروه گلوکز- تمرین و گروه کنترل وجود داشت (001/0P<). نتیجه گیری: در مجموع نتایج تحقیق حاکی از سازگاری فعالیت آنزیمی گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز گلبول قرمز در تمرین تخلیه گلیکوژنی به همراه مصرف مکمل گلوکز و گلوتامین می باشد. بنابراین مصرف گلوکز یا گلوتامین احتمالا باعث کاهش اثرات مضر رادیکالهای آزاد و افزایش آنزیمهای آنتی اکسیدانی حین فعالیتهای بلند مدت می شود.
کليد واژه ها: گلوکز، گلوتامین، تمرين تخلیة گلیکوژنی، گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز، مردان غیرفعال
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها