يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :144 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119446 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : آذر و دی

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی بررسی موارد سنگ های کلیوی و نفروکلسینوز در نوزادان نارس با وزن تولد کمتر از 1500 گرم
نویسندگان فارسی فخرالسادات مرتضوی; پروین ایمانپور; ثریا سهمانی; منیژه مصطفی قره باغی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: کلسیفیکاسیون کلیوی (سنگ های کلیوی و نفروکلسینوز) از مشکلات شایع در نوزادان ترم و نارسی است که مشکلات بالینی در دوره نوزادی داشته اند. در نوزادان نارس عوامل متعددی از جمله مصرف بعضی داروها باعث هیپرکلسیوری و ایجاد سنگ و نفروکلسینوز می شود. این مطالعه جهت بررسی فراوانی سنگ و نفروکلسینوز و ارتباط آن با دریافت داروها و مشکلات دوران نوزادی در نوزادان نارس با وزن تولد کمتر از 1500 گرم انجام گرفت. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و مقطعی 250 نوزاد پره ترم با وزن کمتر از 1500 گرم که در سالهای 1391 و 1392 در بخش مراقبت¬های ویژه نوزادان بیمارستان الزهراء تبریز بستری بودند تحت بررسی قرار گرفتند. اطلاعات نوزادان شامل جنس، سن، وزن، روش زایمان، آپگار، تهویه مکانیکی و فشار مثبت مداوم راه هوایی (CPAP) و داروهای دریافتی ثبت شد. از همه نوزادان دو بار سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری یک بار در یک ماهگی و یک بار در سن حاملگی اصلاح شده 40 هفته انجام گرفت. یافته ها: میانگین وزن نوزادان گرم و میانگین سنی آنهاهفته بود. صد و چهار نوزاد (6/41) مذکر و 146 نوزاد (4/58) مونث بودند. کلسیفیکاسیون کلیوی در سونوگرافی اول در 11 بیمار (4/4) و در سونوگرافی دوم در74 بیمار (6/29) مشاهده شد. وجود سنگ و نفروکلسینوز با جنس، سن حاملگی، دریافت سورفاکتانت، آمینوگلیکوزید و کلسیم رابطه معنی دار نداشت ولی با وزن پایین تولد، تهویه مکانیکی وCPAP، دریافت دیورتیک، متیل گزانتین ها، وانکومایسین و کورتیکواستروئید رابطه معنی¬دار داشت . نتیجه گیری: در این مطالعه کلسیفیکاسیون کلیوی در کمتر از یک سوم نوزادان بسیار کم وزن مشاهده شد و میزان بروز آن در نوزادانی که وزن تولد پایینتری داشته اند، تحت تهویه مکانیکی یا CPAP بوده اند و نیز در نوزادانی که تحت درمان با دیورتیک، متیل گزانتین، وانکومایسین و کورتیکواستروئید قرار گرفته اند بیشتر بوده است.
کلید واژه ها: کلسیفیکاسیون کلیه، نفروکلسینوز، سنگ کلیوی، نوزاد نارس، وزن تولد پایین
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها