يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :142 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119444 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : آذر و دی

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی ارتباط بین سطح سرمی آهن، فریتین، هموگلوبین و وضعیت هموستاز با مرگ و میر کوتاه مدت بیماران مبتلا به خونریزی مغزی
نویسندگان فارسی مهدی مقبولی; هادی پیل افکن; مریم جامه شورانی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: علیرغم مرگ و میر بالایی که خونریزی مغزی دارد، تاکنون درمان قطعی برای آن شناخته نشده است. معیارهای بالینی و آزمایشگاهی برای پیش بینی پروگنوز و سرانجام کوتاه مدت این ناتوانی بارز وجود دارد که شناخت آنها ضروری است. هدف از این مطالعه مقایسه برخی معیارهای آزمایشگاهی خونی و وضعیت سیستم هموستاز بین 2 گروه بیماران (intracerebral hemorrhage, ICH) با سرانجام مرگ و بیماران زنده می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه بصورت کوهورت، بر روی بیماران بستری در بیمارستان انجام شد.90 بیمار با خونریزی مغزی اولیه وارد مطالعه شدند و به 2 گروه زنده و فوت شده در طی هفته اول خونریزی مغزی تقسیم شدند. یافته های کلینیکی، آزمایشگاهی وضعیت هموستاز دو گروه با هم مقایسه و با آزمون T-Test مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. یافته ها: در این مطالعه 90 بیمار شامل 47 مرد و 43 زن با تشخیص خونریزی مغری وارد مطالعه شدند. بدون در نظر گرفتن جنسیت، بین دو گروه زنده و فوت شده در شمارش پلاکت، میزان آهن و فرریتین سرم و IHC Score تفاوت واضحی وجود داشت. در گروه مردان در فریتین ,Hb و IHC SCORE و در گروه زنان در آهن، فریتین و IHC Score بین دو گروه تفاوت وجود داشت. نتیجه گیری: سطح بالای آهن و فرریتین با مرگ و میر کوتاه مدت در بیمارن با خونریزی مفزی همراه است.
کلید واژه ها: خونریزی مغزی، مرگ و میر کوتاه مدت، فریتین، وضعیت هموستاز، آهن، هموگلبولین
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها