چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :853 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116972 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی چرخش آگزيال مهره هاي كمري در بيماران جراحي شده ستون فقرات كمري (لامينكتومي) و مقايسه آن در قبل و بعد از عمل
نویسندگان فارسی مسعود پورعيسي; سعيد سلطاني; دانيال فدايي فولادي;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: بر اساس يك يافته جديد يك مهره كمري با چرخش آگزيال ممكن است گهگاه در تصاوير تشديد مغناطيسي بدست آمده در وضعيت بدون اعمال نيروي خارجي ديده شود. اين مطالعه جهت بررسي احتمال ارتباط بين اين يافته جديد و ناپايداري سگماني پس از لامينكتومي انجام گرديد. مواد و روش ها: در مجموع 96 تصوير تشديد مغناطيسي ناحيه كمر بيماران با لامينكتومي پيشين با يا بدون ديسككتومي بررسي گرديد. چرخش آگزيال مهره كمري وقتي گزارش گرديد كه در نماي حداكثري پاراساژيتال حواشي خلفي تنه دو مهره مجاور همراستا نبودند. فراواني اين يافته تصوير برداري قبل و بعد از لامينكتومي مقايسه گرديد. يافته ها: مهره كمري با چرخش آگزيال در 3 بيمار (3/6%) پيش از عمل و در 6 بيمار (5/12%) پس از عمل مشاهده شد. تنها 3 مورد جديد (3/6%) با چرخش آگزيال مهره اي پس از لامينكتومي تشخيص داده شد. در حالي كه علت زمينه¬اي عود درد كمر در 3 مورد نامشخص بود، ساير علل زمينه اي شامل هرني مجدد ديسك در 22 بيمار، اسپونديلوليستزيس/ رترواسپونديلوليستزيس در 9 بيمار، وجود بافت اسكار در 8 بيمار، هيپرتروفي ليگامان زرد در 2 بيمار و عفونت محل عمل و دياستماتوميليا هريك در 1 بيمار بود. نتیجه گیری: ناپايداري سگماني ناشي از لامينكتومي احتمالا علت احتمالي چرخش آگزيال آشكار مهره هاي كمري در تصاوير تشديد مغناطيسي بيماران مبتلا به سندرم پس از لامينكتومي نمي باشد.
کلید واژه ها: چرخش، مهره كمري، ناپايداري مفصلي، لامينكتومي
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها