سه شنبه 30 آبان 1396
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   نوامبر 21, 2017
   
   
     
  تعداد اعضاء : 2866 نفر
  بازدیدهای امروز :78 بار
  تعداد کل بازدیدها : 966951 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی ارتباط مصرف میوه جات و سبزیجات و پیشگیری از عوارض دیابت در بیماران دیابتی نوع 2
نویسندگان فارسی الهام داوطلب اسماعیلی; حسین عزیزی; لطفعلی حقیری; علی سلیمانی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: از آنجا که مطالعات کمی در مورد اثرات مصرف میوه جات و سبزیجات در کاهش عوارض بیماری دیابت در دسترس است، هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط عوارض دیابت با میزان مصرف میوه جات و سبزیجات در بیماران دیابتی نوع 2 بود. مواد و روش ها: در این مطالعه مورد-شاهدی 150 بیمار دیابتی مبتلا به عوارض مختلف دیابت در زمان مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان ملکان با 150 بیمار دیابتی بدون عارضه پس از همسانسازی سن و جنس و طول مدت ابتلا به دیابت، انتخاب شدند. بیماران دیابتی با سابقه قبلی مصرف سیگار، بیماریهای قلبی و کلیوی و فشارخون بالا از مطالعه خارج و داده ها با مصاحبه حضوری و مراجعه به پرونده بهداشتی خانوار افراد مورد مطالعه، بوسیله پرسشنامه ی بسامد غذایی (FFQ) جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل، کای دو و آنالیز رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد. يافته ها: میانگین مصرف میوه و سبزی در بیماران گروه مورد 28/1 و 82/1 واحد در روز و در گروه شاهد به ترتيب 8/2 و7/2 واحد در روز گزارش شد. بطوریکه مصرف کمتر از دو واحد در روز با افزایش شانس ابتلا به عوارض همراه بود (مصرف میوه 001/0=P ؛1/3-59/1:CI 95%؛ 23/2:OR و مصرف سبزی 002/0=P؛ 4/2-2/1:CI 95%؛ 71/1:OR). نتیجه گیری: به نظر می رسد در بیماران دیابتی مصرف روزانه کمتر از 2 واحد از میوه و سبزی می تواند شانس ابتلا به عوارض دیابت را افزایش دهد.
کلید واژه ها: عوارض دیابت، مصرف میوه و سبزی، مراکز بهداشتی، ملکان
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها