چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :783 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116902 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تعیین برخی از فاکتورهای حدت در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان در سال های 1394-1393
نویسندگان فارسی آرام شریفی; عبدالمجید محمدزاده; تقی زهرائی صالحی; پژمان محمودی کوهی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهم ترین عوامل بیماریزای عفونت های بیمارستانی محسوب می شود. بیماری زایی این ارگانیسم وابسته به فاکتور های حدت مختلفی مانند پروتئین های چسبنده سطحی، توانایی تولید توکسین ها و آنزیم ها، ایجاد مقاومت دارویی سریع و تشکیل بیوفیلم می باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی برخی از فاکتورهای حدت جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس انجام گرفت. مواد و روش ها: در مجموع 30 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های بالینی بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان جمع آوری شد. شناسایی جدایه ها با کمک آزمون های بیوشیمیایی (کاتالاز، کواگولاز و DNase) و مولکولی (PCR) صورت گرفت. سپس حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها و توانایی آنها در تولید همولیزین، بتالاکتاماز و بیوفیلم به ترتیب با استفاده از آزمون های انتشار دیسک، آگار خوندار، اسیدومتری و میکروتیتر- پلیت بررسی شدند. یافته ها: فعالیت همولیزی جدایه ها بر روی آگار خوندار گوسفندی نشان داد که از مجموع 30 جدایه، 8 (66/26%)، 14 جدایه (66/46%) و 15 جدایه (50%) به ترتیب همولیزین های آلفا، دلتا و بتا را تولید کردند. در حالی که با استفاده از محیط های آگار خوندار انسانی، فراوانی تولید این توکسین ها به ترتیب 40%، 33/53% و 33/13% بود. با استفاده از تست اسیدومتری مشخص شد که 21 جدایه (70%) قادر به تولید بتالاکتاماز بودند. بعلاوه، آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی نشان داد که پنی سیلین کم اثرترین آنتی بیوتیک بود (90% مقاومت). هرچند هیچ¬ یک از جدایه ها به ونکومایسین مقاوم نبودند. در مورد تشکیل بیوفیلم نیز، 14 جدایه (66/46%) به طور قوی بیوفیلم تولید کردند. نتيجه گيري: نتایج این مطالعه حاکی از فراوانی بالای فاکتورهای حدت به خصوص توانایی تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی در میان جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شده بود.
کلید واژه ها: استافیلوکوکوس اورئوس، فاکتورهای حدت، بیوفیلم، همولیزین
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها