چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :849 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116968 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی فراوانی پلی مورفیسم ژن های ترومبوفیلیک در بیماران سیروتیک مبتلا به ترومبوز وریدهای احشایی در مقایسه با افراد سیروتیک بدون ترومبوز
نویسندگان فارسی محمد حسین صومی; بیتا سپهری; مرتضی جبارپور بنیادی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: ترومبوز احشایی به خصوص ترومبوز ورید پورت در بیماران سیروتیک باعث بدتر شدن بیماری زمینه ای می شود. ژنوتیپ های ترومبوفیلیک در اغلب بیماران سیروتیک مبتلا به ترومبوز ورید پورت دیده می شود. هدف از این بررسی مقایسه فراوانی پلی مورفیسم های ژن های ترومبوفیلیک در بیماران سیروتیک با ترومبوز وریدهای احشایی با افراد سیروتیک بدون ترومبوز می باشد. مواد و روش ها: در يك مطالعه مورد- شاهدی، 100 بیمار مبتلا به سیروز کبدی بستری شده در بخش فوق تخصصی گوارش مرکز آموزشی- درمانی امام رضا (ع) که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، در قالب دو گروه (با و بدون ترومبوز وريدهاي احشايي) مورد بررسی قرار گرفتند. فراوانی پلی مورفیسم ژنتیکی ترومبوفیلی بین دو گروه بیماران سیروتیک مقایسه شد. يافته ها: ميانگين سني بیماران مورد بررسی، 1/18± 1/48 سال بود که در محدوده سني 85-15 سال قرار داشتند. 51 نفر (51 درصد) از بیماران مرد و 49 نفر (49 درصد) زن بودند. ترومبوز در 24 درصد از بيماران در وريد پورت، در7 درصد در وريد مزانتريك فوقاني، در14 درصد در وريد طحالي و در5 درصد از بیماران در وريد هاي پورت و طحالی وجود داشت. از نظر وجود پلی مورفیسم ژنی G20210A، C677T، A1298C و PAI-1 تفاوت معني داري بين دو گروه مورد بررسي وجود ندارد (به ترتیب 82/0= P، 70/0= P، 78/0= P و 54/0= P). نتیجه گیری: با توجه به نبود تفاوت معنی دار بین دو گروه از نظر فراوانی پلی مورفیسم های ژنتیکی ترومبوفیلی در حال حاضر نمی توان اقدامات پروفیلاکتیک در بیماران سیروتیک پرخطر از نظر ترومبوز وریدهای احشایی در نظر گرفت، ولی توصیه می شود جهت شفاف کردن موضوع در این زمینه مطالعات مولتی سنتر با تعداد نمونه بالاتر انجام گیرد.
کلید واژه ها: پلی مورفیسم ژنتیکی، ترومبوفیلی، سیروز
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها