يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :171 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119473 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی ارتباط میکرو آلبومینوری با کلیرانس کراتینین و بروز اسکار کلیه در کودکان مبتلا به رفلاکس وزیکویورترال
نویسندگان فارسی فخرالسادات مرتضوی; رویا ذاکری;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: رفلاکس وزیکویورترال از آنومالی های شایع دستگاه ادراری است که می تواند منجر به آسیب پارانشیم کلیه شود. مطالعات اخیر نشان می دهد میکروآلبومینوری می تواند در تشخیص آسیب گلومرولی در مراحل اولیه کمک کننده باشد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین میزان میکروآلبومینوری با کلیرانس کراتینین، اسکارهای کلیه و شدت رفلاکس می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی 87 کودک مبتلا به رفلاکس وزیکویورترال از فروردین 1391 تا شهریور 1392 در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز مورد مطالعه قرار گرفتند. سه ماه پس از درمان عفونت ادراری برای همه بیماران آزمایش کراتینین سرم، اسکن DMSA و آزمایش میکروآلبومین ادرار انجام شد و رابطه بین متغیرها با نرم افزار SPSS16 بررسی گردید. يافته ها: میانگین سنی بیماران 64/2 ± 49/4 سال بود و 8/82% بیماران مونث بودند. شدت رفلاکس در 23% بیماران خفیف، در 3/33% متوسط و در 7/43% شدید بود. اسکن DMSA در 58 بیمار (6/66%) غیر نرمال بود. با افزایش درجه رفلاکس مقدار آلبومین ادرار افزایش و مقدار کلیرانس کراتینین کاهش یافته بود ولی تغییرات آنها معنی دار نبود (12/0=P). میزان میکرو آلبومین ادرار 24 ساعته در بیماران با اسکار (mg69/28±32/33) به طور معنی داری بیشتر از بیماران بدون اسکار (mg83/8±82/10) بود (006/0 =P). میزان بروز اسکار کلیوی در گروه های خفیف، متوسط و شدید رفلاکس به ترتیب 50%، 1/62%، 9/78% بود (07/0=P). فراوانی میکروآلبومینوری در بیماران با اسکار ( 31%) به طور معنی داری بیشتر از بیماران بدون اسکار (4/3%) بود (003/0=P). نتیجه گیری: در این مطالعه ارتباط معنی داری بین درجه رفلاکس با میزان میکروآلبومینوری، کلیرانس کراتینین واسکارهای کلیه یافت نشد ولی میزان میکروآلبومینوری در بیمارانی که اسکار در بافت کلیه داشتند به طور معنی داری بیشتر از بیماران بدون اسکار بود. به نظر می رسد میکروآلبومینوری می تواند در تشخیص آسیب بافت کلیوی کمک کننده باشد.
کلید واژه ها: میکروآلبومینوری، رفلاکس وزیکویورترال، اسکار کلیه
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها