يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :185 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119487 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی ژنوتایپینگ و بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله های بیمارستانی سودوموناس ائروجینوزا در بخش سوانح سوختگی مرکز آموزشی و درمانی سینای تبریز
نویسندگان فارسی محمدرضا نهائی; مهریار نهائی; جاوید صادقی; ناجیه بیگلی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: سودوموناس ائروجینوزا یکی از باکتری های مهم در عفونت های بیمارستانی است که قادر به ایجاد مقاومت های دارویی در مقابل بسیاری از عوامل ضدمیکروبی و آنتی بیوتیک ها می باشد. این باکتری فرصت طلب در بیماران مختلف بویژه در بیماران مبتلا به نقص ایمنی از قبیل بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه و بخش های سوختگی قادر به ایجاد عفونت های خطرناک و منجر به مرگ می گردد. این باکتری اغلب از منشاء محیط بیمارستان انتقال یافته و با داشتن مقاومت آنتی بیوتیکی وسیع چرخه ی عفونت های بیمارستانی را دوام می بخشد. این مطالعه جهت شناخت بهتر اپیدمیولوژیک سویه های دخیل در عفونت های سوختگی در بخش سوانح سوختگی مرکز آموزشی و درمانی سینای تبریز و مقایسه ی ژنومی باکتری های جدا شده از عفونت های سوختگی با استفاده از روش RAPD (Random amplified polymorphic DNA) انجام شد. مواد و روش ها: تعداد 124 ایزوله ی سودوموناس ائروجینوزا از نمونه¬های مختلف بیماران بستری در بخش سوختگی شامل ترشحات زخم سوختگی و خون، با روش های مرسوم آزمایشگاهی شامل میکروسکوپی، کشت و انجام تست های بیوشیمیایی جداسازی شدند. ایزوله های جمع آوری شده جهت (1) شناسایی الگوی حساسیت و مقاومت در برابر آنتی بیوتیک های رایج در درمان شامل سفتازیدیم، آزترونام، کاربنی سیلین، پلی میکسین B، کولیستین، جنتامایسین و سیپروفلوکساسین با استفاده از روش دیسک آگار دیفیوژن و (2) DNA ایزوله ها استخراج شده و از روش RAPD-PCR با استفاده از دو پرایمر کوتاه 272(5’-AGCGGCCAA-3’) و 208(5’-ACGGCCGACC-3’) مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها: حساسیت و مقاومت به آنتی بیوتیک های آزمایشی، نشانگر مقاومت بالا در برابر آزترونام (1/70٪)، سفتازیدیم (1/66٪)، کولیستین (2/61٪)، کاربنی سیلین (6/51٪)، جنتامایسین (5/47٪)، سیپروفلوکساسین (5/18٪) و پلی میکسینB (7/13٪) بود. ایزوله های آزمایشی 41 الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی نشان دادند. نتایج RAPD نشانگر وجود 32 ژنوتیپ مختلف در بین ایزوله های آزمایشی بود که از این تعداد 60 ایزوله دارای ژنوتیپ مشابه (42 ایزوله با یک باند مشابه، 2 ایزوله با دو باند مشابه، 8 ایزوله با سه باند مشابه، 6 ایزوله با چهار باند مشابه و 2 ایزوله با هشت باند مشابه) بودند. اگرچه مقایسه¬ی ژنوتیپ RAPD با الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در یکی از ژنوتیپ ها تشابهات الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی را نشان داد، ولی در بقیه ی ژنوتیپ ها چنین تشابهی مشاهده نشد. نتيجه گيري: در این مطالعه 124 ایزوله ی سودوموناس ائروجینوزای ایزوله شده از عفونت های سوختگی بیشترین مقاومت را به آزترونام (1/70٪) و کمترین میزان مقاومت را به پلی میکسین B (7/13٪) نشان دادند. ایزوله های آزمایشی دارای 41 الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی متفاوت بودند.نتایج RAPD-PCR نشانگر وجود 32 ژنوتیپ مختلف در باکتری های آزمایشی بود. مقایسه ی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها بر اساس ژنوتیپ RAPD باکتریها فقط در ژنوتیپ 3 که شامل 42 ایزوله (8/33٪) بود تشابه الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی را نشان داد، درحالیکه در بقیه ی ژنوتیپ ها هیچگونه تشابهی بدست نیامد. لذا این تشابهات احتمال در گردش بودن این سویه¬ها در بین بیماران بخش سوختگی را مطرح می سازد و نیاز به اعمال شرایط دقیق ضد عفونی و پایش های میکروبیولوژیک لازم در این بخش ها را یادآور می شود.
کلید واژه ها: سودوموناس ائروجینوزا، الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی، RAPD-PCR، ژنوتیپ، بیمار دچار سوختگی.
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها