چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :854 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116973 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات راست کننده ستون مهره ای و سرینی میانی در بیماران مبتلا به اسکولیوز نوجوانی ناشناخته هنگام راه رفتن
نویسندگان فارسی شیرین یزدانی; نادر فرهپور; علی دلاور; فرزام فرهمند;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: درک فعالیت عضلانی هنگام راه رفتن در بیماران اسکولیوز نوجوانی ناشناخته (AIS) از اهمیت کلینیکی برخوردار است. هدف از این مطالعه مقایسه فعالیت عضلات راست کننده ستون فقرات در راستای مهره¬های ششم(EST6) و دهم سینه¬ای (EST10) ، سوم کمری (ESL3) و عضله سرینی میانی (GM) بیماران اسکولیوز دختر نوجوان با افراد سالم هنگام راه رفتن بود. مواد و روش¬ها: تعداد 20 دختر نوجوان مبتلا به AIS و نیز تعداد 18 دختر نوجوان سالم همگن (همگی بین 11 تا 17 سال سن) مورد مطالعه قرار گرفتند. فعالیت الکتریکی عضلات EST6، EST10، ESL3، و GM در دو سمت راست و چپ بدن هنگام راه رفتن ثبت و با استفاده از روش¬های آماری Repeated Measure و MANOVA تفاوت¬های بین گروهی و درون گروهی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در مرحله استقرار پای راست، فعالیت عضلات EST6 راست و GM چپ در بیماران به ترتیب حدود 8/1 و 4/1 برابر بیشتر از افراد سالم بود (p<0.05). هنگام استقرار پای چپ نیز فعالیت عضله GM در هر دو سمت در گروه اسکولیوز به طور معنا داری بیشتر از افراد سالم بود((p<0.05. در نوسان پای راست و چپ نیز به ترتیب عضلات GM راست(02/0=p) و EST6 (04/0=p) در بیماران فعالیت بیشتری از افراد سالم داشتند. نسبت فعالیت عضلات سمت راست به سمت چپ در عضله EST6، در همه مراحل بجز نوسان راست در بیماران اسکولیوز بیشتر از افراد سالم بود p<0.05) (. نتیجه گیری: هنگام راه رفتن فعالیت عضلات EST6 راست و GM در بیماران اسکولیوز بیشتر از افراد سالم بود. بیماری AIS با فعالیت نامتقارن عضله EST6 در زمان استقرار روی هر دو پا و نوسان پای چپ همراه است. اندازه¬گیری فعالیت EMG عضلات تنه هنگام راه رفتن ممکن است برای تشخیص پیشرونده بودن انحنای اسکولیوز از ارزش کلینیکی برخوردار باشد.
کلید واژه ها: اسکولیوز ناشناخته، الکترومیوگرافی، راه رفتن، فعالیت عضلانی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها