پنجشنبه 31 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 21, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :758 بار
  تعداد کل بازدیدها : 117759 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی مقایسه میزان تغییرات قند خون در دو روش بیهوشی عمومی و بیهوشی نخاعی در بیماران دیابتیک تحت جراحی ارتوپدی
نویسندگان فارسی مسعود پریش; نقی عابدینی; عطا محمودپور; مرتضی قوجازاده; هاله خلیل¬آذر;
چکیده فارسی زمینه: بیماری دیابت خطر موربیدیته و مورتالیته پری اپراتیو را افزایش می¬دهد، در حالی که تلاش¬ها جهت کاستن از نوسانات قند خون حین عمل ادامه دارد و بدون نتیجه مانده است. هدف از اين مطالعه مقایسه میزان تغییرات قند خون در دو روش بیهوشی عمومی و بیهوشی نخاعی در بیماران دیابتیک تحت جراحی ارتوپدی مي باشد. روش¬کار: در اين مطالعه مقطعي– تحليلي آینده¬نگر میزان تغییرات قندخون در دو روش بیهوشی عمومی و بیهوشی نخاعی در 80 بیمار دیابتیک تحت جراحی ارتوپدی در فواصل قبل از عمل، بعد از برش جراحی، یک ساعت بعد و ریکاوری مورد بررسی قرار گرفت. یافته¬ها: 25 نفر(25/31%) از بيماران مرد و 55 نفر(8/68%) زن بودند. ميانگين سني بيماران گروه بي¬حسي نخاعي 73/10 ± 90/64 سال و ميانگين سني بيماران گروه بيهوشي عمومي 86/10 ± 78/60 سال بود. ميانگين شاخص وزن بدن بيماران گروه بي حسي نخاعي 69/3 ± 85/27 کیلوگرم بر متر¬مربع و بيماران گروه بيهوشي عمومي 57/3 ± 43/29 کیلوگرم بر متر¬مربع بود. ميانگين قندخون هر دو گروه بي حسي نخاعي و بیهوشی عمومی در طول ارزيابي مكرر به صورت معني¬داري افزايش داشت ولی بین دو گروه این تغییرات معنی¬دار نبود. ميزان تغييرات قندخون در طول ارزيابي در بيماران دو گروه ما بین نمونه بعد از انسزیون تا نمونه ریکاوری معني¬دار بود. نتیجه¬گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطح قندخون در طول عمل و بیهوشی در هر دو گروه به صورت مستمر بالا رفته است و این افزایش در گروه بیهوشی عمومی با شیب تندتر و البته در محدوده قابل قبول بوده است.
کلید واژه ها: ديابت، قند خون، بيهوشي عمومي، بي حسي اسپاینال
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها