پنجشنبه 31 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 21, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :797 بار
  تعداد کل بازدیدها : 117798 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی شناسایی فنوتيپي و مولکولي ژن¬هاي مولد بتالاکتامازهاي وسيع الطيف TEM-1 وSHV-1 در جدايه¬هاي اشريشيا کولاي مولد عفونت¬ ادراري
نویسندگان فارسی بهمن دوستی; احسان رشیدیان; نعمت شمس;
چکیده فارسی زمینه: انتشار سويه¬هاي پاتوژن حامل ژن¬هاي بتالاکتامازهاي وسيع الطيف (Extended-spectrum beta-lactamases, ESBLs) به عنوان يکي از نگراني¬هاي عمده¬ي بهداشتي در سطح دنيا مطرح است. اين ژن¬ها باعث ناکارآمدي آنتي¬بيوتيک هاي بتالاکتام در درمان بيماريهاي عفوني شده¬اند. هدف از اين مطالعه¬ تعيين فراواني ژن-هاي بتالاکتامازي TEM-1 و SHV-1 در جدايه¬هاي اشريشيا کولاي مولد عفونت¬ ادراري در شهرستان خرم آباد بود. روش کار: 100 جدايه اشريشيا کولاي از بيماران مبتلا به عفونت¬هاي ادراري، از چندين آزمايشگاه باليني مختلف در شهرستان خرم¬آباد جمع¬آوري گرديد. اصالت جدايه¬ها با انجام آزمايشات بيوشيميايي مورد تاييد قرار گرفتند. جدايه¬هاي ESBLs مثبت با روش¬ ديسک ترکيبي بر اساس دستور العمل موسسه استاندارد (CLSI) مشخص گرديدند و در ادامه تمامي جدايه¬هاي مثبت با آزمون PCR از نظر وجود ژن¬هاي TEM-1 و SHV-1 مورد بررسي قرار گرفتند. يافته¬ها: 31 نمونه (31%) از مجموع 100 نمونه¬ي اشريشيا کولاي با توجه به نتايج آزمون¬هاي ديسک ترکيبي، ESBL مثبت تشخيص داده شدند. تجزيه و تحليل نمونه¬ها با روش PCR و با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي نشان داد که 18 جدايه (06/58%) حاوي ژن¬هاي بتالاکتامازي رمزگذاري شده براي TEM بودند، در حالي که هيچ کدام از جدايه¬ها ژن SHV را حمل نمی¬کردند. نتيجه¬گيري: تحقيق اخير ميزان شيوع نسبتا بالاي ژن¬هاي مقاومت نسبت به سفالوسپورين¬هاي نسل سوم در بين جدايه¬هاي اشريشيا کولاي را نشان داده که حاکي از چالش در درمان موفقيت¬آميز با آنتي¬بيوتيک¬هاي رايج است.
کلید واژه¬ها: بتالاکتامازهاي وسيع الطيف، بتالاکتاماز TEM-1، بتالاکتاماز SHV-1
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها