پنجشنبه 31 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 21, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :803 بار
  تعداد کل بازدیدها : 117804 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تغییرات مشخصات بیومکانیکی قرنیه با استفاده از Ocular Response Analyzer پس از جایگذاری حلقه داخل استرومای قرنیه نوع کرارینگ در بیماران با قوز قرنیه
نویسندگان فارسی افشین لطفی صدیق; محمد وشاق; سیده زهرا پورسید لزرجانی;
چکیده فارسی زمینه: قوز قرنیه (کراتوکونوس) یک بیماری غیر التهابی پیشرونده است که در آن قرنیه مرکزی و اطراف مرکز دچار نازکی پیشرونده و برآمدگی شده و به شکل مخروط در می آید. علیرغم وجود روشهایی مانند عینک و لنز تماسی برای بهبود دید، این روشها در بعضی بیماران غیر عملی بوده و همراه با رضایت نیست. هدف از این طرح اثر این روش درمانی بر خواص بیومکانیکی قرنیه بیماران واجد شرایط پس از جایگذاری نوع کرارینگ می باشد. روش کار: در قالب یک مطالعه کارآزمایی بالینی، 21 چشم مبتلا به قوز قرنیه در صورت دارا بودن معیارهای ورود به مطالعه، انتخاب و حلقه داخل استرومای قرنیه نوع کرارینگ تعبیه گردید و خواص بیومکانیکی قرنیه بیماران قبل از عمل، و 1و 6 ماه بعد از عمل با استفاده از Ocular Response Analyzer ارزیابی شد. یافته ها: متوسط CRF وCH و اختلاف CH-CRF قبل از جراحی و ماه های 1 و 6 بعد از عمل در این بررسی معنی دار نبود. متوسط آستیگماتیسم در ماههای 1 و 6 بعد از عمل نسبت به قبل از عمل، معنی دار می باشد(02/0p=). در ارزیابی IOPg و IOPcc تفاوت معنی داری در بررسی های بعد از عمل نسبت به قبل از عمل وجود نداشت. تغییرات Waveform Score در این مطالعه بعد از عمل نسبت به قبل از عمل تفاوت معنی دار داشت. در بررسی اختلاف تغییرات CH-CRF با تغییرات waveform score، رابطه معنی دار و معکوس مشاهده گردید (02/0P= و31/0R=). ضخامت مرکز قرنیه بعد از عمل نسبت به قبل از عمل اختلاف معنی داری نداشت. همچنین در این بررسی، تغییرات ضخامت مرکز قرنیه با تغییرات IOPcc معنی دار و مستقیم است (02/0P= و40/0R=). تغییرات ضخامت مرکز قرنیه با تغییراتch-crf ارتباط معنی دار و مستقیم داشت (02/0P= و11/0R=). نتیجه گیری: کرارینگ با اینکه تغییراتی در شکل قرنیه ایجاد می کند ولی با این حال خواص بیومکانیکی قرنیه را تغییر نمی دهد.
کلید واژه ها: بیومکانیکال قرنیه، رینگ داخل استرومای قرنیه، کراتوکونوس، Ocular Response Analyzer
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها