چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :876 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116995 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : خرداد و تیر

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر گیاه آویشن در مقایسه با آمفوتریسین B بر آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط invitro
نویسندگان فارسی علی باقریان; سید حسین حجازی; مطهره میرزایی; حامد میرزایی; حمید رضا میرزایی; محمد جابر مسعودی خویی;
چکیده فارسی زمینه: ليشمانيازیس ها مجموعه اي از بيماري هاي انگلي را شامل مي شوند كه به صورت طيف وسيعي از علايم باليني شامل ليشمانيازیس پوستي، پوستي- مخاطي و احشاييرخ می دهند. اخيرا پيشرفتهاي زيادي در زمينه استفاده از داروهاي گياهي جهت درمان ليشمانيازیس حاصل شده است. هدف از اين تحقيق، تاثیر اسانس چهار گونه گیاه آویشن در مقایسه با آمفوتریسین B بر آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط invitro مي باشد. روش کار: ليشمانيا ماژور(Leishmania major) سويه استاندارد به محيط كشتRPMI- 1640 حاوي 10 % سرم جنين گاوي(FCS) و آنتي بيوتيك منتقل و در دماي25±2° C كشت داده شد. سپس در مرحله ثابت رشد تاثير غلظت هاي مختلف اسانس های گياهي در مقايسه با داروی کنترل آمفوتریسین B بر روي آماستیگوت های ليشمانيا ماژور با استفاده از روش رنگ سنجي MTTمورد بررسي قرار گرفت. ميزان جذب نوري (Optical density) بوسيله دستگاه ELISA readerسنجيده شد و مقدار IC 50محاسبه گرديد. به طور كلي ميانگين جذب نوري در گروه هاي مورد بررسي اختلاف معني داري (001/0P< ) نشان داد. در آزمون مقایسه میانگین دانکن اختلاف معني داري بين غلظت هاي مورد آزمایش و گروه كنترل ديده شد. يافته ها: نتايج حاصل از جذب نوري و IC 50 نشان داد كه اسانس های چهار گونه آویشن در مقايسه با داروي كنترل دارای تاثیر می باشد. بحث و نتيجه گيري: گیاه آویشن، برای درمان لیشمانیازیس پوستی موثر است. اثر بخشی این ترکیبات به تنهایی یا در ترکیب در برابر لیشمانیازیس جلدی انسان به عنوان یک کارآزمایی بالینی تصادفی ارزیابی شده است.
كليدواژه ها: ليشمانيا ماژور، ماکروفاژ، اسانس های گياهي آویشن، روشMTT.
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها