سه شنبه 30 آبان 1396
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   نوامبر 21, 2017
   
   
     
  تعداد اعضاء : 2866 نفر
  بازدیدهای امروز :68 بار
  تعداد کل بازدیدها : 966941 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : خرداد و تیر

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تعیین آرسنیک چشمه های آبگرم تفریحی منطقه سرعین- اردبیل با در نظر گرفتن احتمال مواجهه پوستی
نویسندگان فارسی محمد مسافری; سمیرا شیخ الاسلامی; سعید دستگیری; محمد شاکر خطیبی;
چکیده فارسی زمینه: استفاده تفریحی و درمانی از آبهای گرم می¬تواند منجر به جذب پوستی آرسنیک معدنی گردد. با توجه به فراوانی آبهای گرم در منطقه سرعین اردبیل، در تحقیق حاضر کیفیت هیدروژئو¬شیمیایی آبهای گرم پراستفاده این منطقه مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: نمونه آبهای گرم مهم در منطقه سرعین مطابق با روش¬های استاندارد تهیه و از نظر پارامترهای هدایت الکتریکی، کاتیون¬ها، آنیون¬ها، قلیاییت و PH مورد آزمایش قرار گرفتند. مقدار آرسنیک با روش Graphite Furnace Atomic Absorption (GFAA) تعیین گردید. آنالیز آماری PCA برای تعیین عوامل موثر در کیفیت آب انجام شد. یافته¬ها: اغلب آبهای بررسی شده دارای خاصیت متمایل به اسیدی بوده و غلظتهای متفاوتی از آرسنیک از 6 تا 240 میکروگرم در لیتر در آنها مشاهده گردید. بالاترین مقادیر آرسنیک به ترتیب در آب گرم قهوه سوئی، ساریسو، بش باجیلار، ژنرال، جامیش گولی و پهنلو مشاهده شد. در مجموع، مقدار آرسنیک اندازه¬گیری شده در آبهای بیکربناته منیزیک نسبت به آبهای کلرور سدیک بالاتر بود. بر اساس نتایج آنالیز آماری، بین آرسنیک آبهای گرم و مقادیر منیزیم، سختی کل و pH ارتباط معنی¬دار مستقیم قوی و بین آرسنیک و سولفات ارتباط معنی¬دار معکوس وجود داشت. نتیجه¬گیری: مواجهه¬ی پوستی با آرسنیک از طریق آبهای گرم منطقه¬ی مورد مطالعه فعلا خطر بهداشتی مهمی به شمار نمی¬رود. با این حال پسابهای خروجی آبهای گرم حاوی آرسنیک دارای پتانسیل آلایندگی منابع آب سطحی و زیرزمینی بوده و باید به گونه¬ای مدیریت شوند که از آلودگی آبهای آشامیدنی ممانعت به عمل آید.
کلید واژه¬ها: آرسنیک، آب، دوز مواجهه، جذب، پوست، ژئوترمال
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها