سه شنبه 30 آبان 1396
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   نوامبر 21, 2017
   
   
     
  تعداد اعضاء : 2866 نفر
  بازدیدهای امروز :112 بار
  تعداد کل بازدیدها : 966985 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی فراوانی خانواده ژني CTX-M3 در ميان ايزوله‌هاي باليني اشريشيا کلي و کلبسيلا پنومونيه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان سینا، تبریز
نویسندگان فارسی علی پورمحمد; آلکا حسنی; محمد آقازاده; محمد آهنگرزاده رضایی; اکبر حسنی; محمد رضا نهایی; فروغ شمس; اکبر محمدزاده;
چکیده فارسی زمينه: ظهور مقاومت‌هاي آنتي‌بيوتيکي به آنتي‌بيوتيک‌هاي خانواده بتالاکتام در ميان باسیل های گرم منفی، کاربرد اين آنتي‌بيوتيک‌ها را محدود ساخته است. اين مطالعه بمنظور تعيين ميزان فراواني بتالاکتامازهاي وسيع‌الطيف (ESBLs)و وجود خانواده ژني CTX-M3 (شامل زیر خانواده های CTX-M22و15و3) در باکتري‌هاي اشريشيا کلي و کلبسيلا پنومونيه ايزوله شده از نمونه‌هاي بالینی مختلف انجام شد. روش کار: 71 ايزوله اشرشیا کلی و 63 کلبسیلاپنومونیه از نمونه¬هاي باليني مختلف که به بخش میکروب شناسی بیمارستان سینای ، تبریز، ایران فرستاده شده بود انجام گرفت. باکتري‌ها با روشهای فنوتیپی مرسوم تعيين هويت شدند. تست حساسيت آنتي‌بيوتيکي با روش دیسک دیفیوژن بر روي محيط مولر هينتون آگار تعيين شد. اشرشیاکلی و کلبسیلا پنومونيه¬های توليد ¬کننده¬ی ESBLs ابتدا به روش ديسک ترکيبي و سپس حضور خانواده ژنیCTX-M3 با استفاده از روش PCR مورد بررسي قرار گرفت. يافته‌ها: در اين مطالعه از ميان اشرشیا کلی41 (74/57%) ايزوله و در کلبسيلاهاي مورد مطالعه 45 (42/71%) ایزوله تولید کننده¬ی ESBLs بودند. از بين اشرشیاهاي ESBLs مثبت 30 (17/73%) ایزوله و از بين کلبسیلاهاي ESBLs مثبت 26 (57.77%) ایزوله، داراي ژن CTX-M3 بودند. در بین آنتی¬بیوتیک¬هایی که جهت شناسایی ESBLs بودن استفاده شد، بیشترین مقاومت در اشرشیا کلی به سسفپوداکسیم (92%) و در کلبسیلا به سفپودوکسيم (90%) و آزترئونام (90%) مشاهده شد. نتيجه‌گيري: این مطالعه شيوع بالا از سويه‌هاي اشرشیا کلی و کلبسیلا نمونیه مولد ESBLs را در بیمارستان ما نشان داد. اين مشکل اهمیت طراحی نظارت بیشتر کنترل شده بر مقاومت‌هاي آنتي‌بيوتيکي و لزوم انجام مطالعات اپيدميولوژيک گسترده براي شناسايي باسیل های گرم منفی مولد ESBLs را روشن مي‌سازد.
کلید واژه ها: اشرشیا کلی، کلبسیلا نمونیه، بتالاکتامازهاي وسيع‌الطيف، CTX-M3
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها