سه شنبه 30 آبان 1396
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   نوامبر 21, 2017
   
   
     
  تعداد اعضاء : 2866 نفر
  بازدیدهای امروز :114 بار
  تعداد کل بازدیدها : 966987 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی بیوسنتز داخل سلولي نانوذرات طلا بوسیله قارچ پنی‌سیلیوم کرایزوژنوم
نویسندگان فارسی كيانوش خسروي داراني; سارا سهراب‌وندي; آلاله ذوقي;
چکیده فارسی زمینه: یکی از مفاهیم نانوزيست فناوري کاربرد سیستم‌هاي زيستي برای تولید نانوذرات می باشد. نانوذرات طلا به خصوص در زمینه های پزشکی بسیار کاربرد سودمندی دارند. قارچ‌ها به دلیل توانایی زیاد در تولید انبوه آنزیم‌ها، گزینۀ مناسبی برای ساخت نانوذرات طلا هستند. هدف از این تحقیق تولید زیستی نانوذرات طلا بااستفاده از قارچپنی سیلیوم کرایزوژنوم و بررسی خاصیت ضدباکتریایی آن بر چهار باکتری رایج بیماریزامی¬باشد. روش کار:گونه¬‌های قارچ ‌ پنی سیلیوم کرایزوژنوم از پساب کارخانۀ فولاد مبارکۀ اصفهان جدا شدند. تودۀ زیستی قارچ‌ به همراه محلول HAuCl4 در حالت چرخان به مدت 72 ساعت گرمخانه گذاری شد و نانوذرات طلا تولید شدند. تولید نانوذرات با استفاده از اسپکتروفتومتری UV-vis و پراش اشعۀ ایکس (XRD) بررسی گردید. همچنین اثر ضدمیکروبی نانوذرات بر چهارگونه باکتری بیماری‌زا شامل استافیلوکوکوس آرئوس، سودوموناس ائروژینوزا، اشرشیا کلی و باسیلوس سابتیلیس بررسی شد. حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی نانوذرات با استفاده از روش رقت‌سازی با لوله (Macrodilution) تعیین شد. یافته ها: تولید نانوذرات طلا با ایجاد یک پیک مشخص در طول موج 532 نانومتر توسط اسپکتروفتومتری UV-vis اثبات شد. آنالیز XRD نانوذرات طلای به دست آمده نشان داد که این نانوذرات بصورت نانوکریستال‌های طلا می باشند. همچنین، مشخص گردید که قارچ پنی¬سیلیوم کرایزوژنوم نانوذرات طلا را بصورت داخل سلولی و با اشکال کروی و مثلثی تولید می کند. نتیجه گیری: قارچ پنی سیلیوم کرایزوژنوم قادر به تولید نانوذرات طلا بصورت داخل سلولی با اندازۀ 50 تا 200 نانومتر می¬باشد.
کلید واژه ها: نانوذرات طلا، قارچ پنی سیلیوم کرایزوژنوم، تولید زیستی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها