سه شنبه 30 آبان 1396
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   نوامبر 21, 2017
   
   
     
  تعداد اعضاء : 2866 نفر
  بازدیدهای امروز :115 بار
  تعداد کل بازدیدها : 966988 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی ارتباط بین شاخص هاي سونوگرافی داپلر رنگي با میزان کراتینین قبل و بعد از پیوند کلیه
نویسندگان فارسی ابوالحسن شاكري; حميد طيبي خسروشاهي; عليرضا ميرفخرايي; دانيال فدايي فولادي;
چکیده فارسی زمينه: اندازه¬گیری شاخص¬هاي سونوگرافی داپلر رنگي نظیر شاخص مقاومتي (Resistive Index, RI) می¬تواند در ارزیابی کلیه پیوندی کمک¬کننده باشد. هدف از اين مطالعه ارزیابی ارتباط بین شاخص¬هاي سونوگرافی داپلر رنگي با سطح کراتینین سرم قبل و بعد از پیوند کلیه مي¬باشد. روش¬کار: تعداد 100 بیمار با نارسایی نهايي کلیوی که تحت پیوند کلیه قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. پيش از پیوند و در روز 5 و انتهاي ماه سوم پس از پیوند ميزان کراتینین سرم اندازه¬گيري شد. همچنين در روز پنجم و انتهای ماه سوم پس از پیوند RI مركزي و محيطي کلیه پیوندی ثبت گرديد. يافته ها: ميزان کراتینین انتهای ماه سوم ارتباط مثبت معني¬داري با RI مرکزی (27/0=r و 007/0=p) و محیطی (26/0=r و 009/0=p) روز پنجم داشت. به علاوه ارتباط مثبت معني¬داري بين ميزان کراتینین انتهاي ماه سوم و RI مرکزی (50/0=r و 001/0>p) و محیطی (50/0=r و 001/0>p) انتهای ماه سوم مشاهده گرديد. با تعيين نقطه برش معادل 51/0 براي RI مركزي روز پنجم، حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و ارزش اخباري منفي جهت پيش¬بيني اختلال عملكرد كليه پيوندي به ترتيب 93%، 30%، 76% و 64% بود. اين مقادير براي RI محيطي روز پنجم در نقطه برش مناسب 70/0، به ترتيب 43%، 67%، 75% و 33% تعيين شد. نتیجه گیری: هر دو RI محیطی و مرکزی در روز پنجم مي¬توانند جهت پيش¬بيني عملكرد نامناسب كليه پيوندي بكار روند.
کلید واژه ها: پیوند کلیه، كراتينين، سونوگرافی داپلر رنگي، پيوند كليه
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها