سه شنبه 30 آبان 1396
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   نوامبر 21, 2017
   
   
     
  تعداد اعضاء : 2866 نفر
  بازدیدهای امروز :111 بار
  تعداد کل بازدیدها : 966984 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اثر کاهش وزن بر میزان سرمی سیتو کین های التهابی IL-1β ، IL-6 و TNF-αو CRP در افراد چاق مبتلا به کبد چرب
نویسندگان فارسی محمد حسین صومی; کمال بوستانی; صالح آزاد بخت; محمد علیزاده; امیرطاهر افتخار سادات; مرتضی قوجازاده;
چکیده فارسی زمینه: چاقی وضعیت التهابی خفیف و مزمنی در بدن ایجاد می کند که عوارض طولانی مدت خواهد داشت. هدف این مطالعه بررسی اثر رژیم غذائی کم کالری و کاهش وزن بر سطوح سرمی مارکرهای التهابی در افراد مبتلا به کبد چرب در جامعه ایرانی است. روش كار: در این کارآزمائی بالینی، 40 بیمار مبتلا به بیماری کبد چرب مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی گوارش و کبد مرکز آموزشی- درمانی امام رضا (ع) تبریز، جهت دریافت رژیم کم کالری به درمانگاه تغذیه معرفی شدند. سطوح سرمی فاکتورهای پیش التهابی (IL-1β ، IL-6 و TNF-α و Hs-CRP) قبل از شروع مداخله و پس از 8 هفته رعایت رژیم غذائی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. يافته‌ها: ميانگين سني بیماران مورد بررسی، 51/10 ± 36/45 سال بود که در محدوده سني 70-23 سال قرار داشتند. 9 نفر (5/22 درصد) مرد و 41 نفر (5/77 درصد) زن بودند. پس از مدت 8 هفته، میانگین وزن و میانگین BMI افراد شرکت کننده در این مطالعه بطور معنی داری (بطور میانگین 40/3 ± 47/6 درصد) کاهش پیدا کرده بود. درصد کاهش وزن در مردان بطور معنی داری بیشتر از زنان شرکت کننده بود. میانگین سطح سرمی IL-1β ، IL-6، TNF-α و Hs-CRP پس از کاهش وزن بطور معنی داری در زنان و مردان کاهش پیدا کرد. رابطه معنی داری بین مقدار کاهش وزن با مقدار کاهش فاکتورهای التهابی بدست نیامد. مقدار کاهش TNF-α در افراد جوانتر بطور معنی داری بیشتر بود. نتیجه گیری: کاهش وزن توسط رژیم غذائی کم کالری باعث کاهش فاکتورهای پیش التهابی (IL-1β ، IL-6 و TNF-α و Hs-CRP) بیماران مبتلا به کبد چرب در مدت 8 هفته می شود که این اثر مستقل از جنسیت و مقدار کاهش وزن است.
کلید واژها: چاقی، سیتوکین ها، کاهش وزن، کبد چرب
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها