سه شنبه 30 آبان 1396
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   نوامبر 21, 2017
   
   
     
  تعداد اعضاء : 2866 نفر
  بازدیدهای امروز :109 بار
  تعداد کل بازدیدها : 966982 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی مقایسه اثرتسکینی و عوارض جانبی کلرال هیدرات و هیدروکسی زین در شیرخواران و کودکانی که تحت اکوکاردیوگرافی قرار می گیرند
نویسندگان فارسی اکبر مولائی;
چکیده فارسی زمینه: برای غلبه بر اضطراب شیرخواران وکودکان در مواجهه با روشهای تشخیصی ودرمانی داروهای مختلفی استفاده شده است. در این مطالعه اثرتسکینیی و عوارض جانبی دو داروی هیدروکسی زین و کلرال هیدرات بر روی بیماران در موقع انجام اکوکاردیوگرافی بررسی شد. روش کار: مطالعه بر روی 128 بیمار انجام شد که 21 نفر از بیماران در طول مطالعه خارج شدند. 107 بیمار باقی مانده به دو گروه دریافت کننده هیدروکسی زین (52 نفر) وکلرال هیدرات (55 نفر) تقسیم شدند. برای گروه اول از شربت هیدروکسی¬زین تجاری به میزان 1 میلی¬گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و برای گروه دوم شربت کلرال هیدرات به مقدار 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی استفاده شد. اطلاعات لازم از جمله جنس، سن و وزن بیماران، میزان داروی استفاده شده، قیمت دارو به تومان، مدت زمان طول کشیده از زمان مصرف دارو تا بخواب رفتن بیمار، طول مدت زمان خواب بیمار و عوارض مشاهده شده در اثر مصرف دارو در بیمار یادداشت شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 17 مورد تحلیل آماری قرار گرفت. در این مطالعه مقدار کمتر Pاز 05/0 از لحاظ آماری معنی دار تلقی گردید. یافته ها: تاثیر دارو در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت. حجم داروی استفاده شده و قیمت دارو در گروه کلرال¬هیدرات بطور قابل توجهی بیشتر از گروه هیدروکسی¬زین بود. مدت زمان لازم برای شروع اثر دارو از زمان مصرف دارو تا شروع خواب همسان ولی طول مدت اثر دارو در گروه کلرال¬هیدرات بطور معنی داری بیشتر بود. دو عارضه استفراغ و تحریک پذیری بعد از مصرف داروها بطور معنی¬داری در گروه کلرال¬هیدرات بیشتر دیده شد. نتیجه گیری: به نظر می¬رسد داروی هیدروکسی¬زین جانشین مناسب و کم عارضه¬تر و قابل قبول¬تری برای داروی کلرال هیدرات جهت ایجاد خواب در شیرخواران و کودکان برای انجام روشهای تشخیصی غیرتهاجمی از جمله اکوکاردیوگرافی باشد.
کلید واژه ها: هیدروکسی زین هیدروکلرید، کلرال هیدرات، اکوکاردیوگرافی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها