چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :815 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116934 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی مصرف ميان وعده¬ها و ارتباط آنها با نمايه توده بدني و الگوی لیپیدی در افراد بيش وزن و چاق در تبريز
نویسندگان فارسی عذرا بهروزي فرد مقدم; مهرانگيز ابراهيمي ممقاني; محمد اصغري جعفرآبادي;
چکیده فارسی زمینه: تغذيه سالم يکي از مهمترين عوامل مؤثر در سلامتی و پیشگیری از چاقی می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی مصرف میان وعده های غذائی و ارتباط آن با درجه چاقی و الگوی لیپیدی سرم در افراد بيش وزن و چاق در تبريز انجام گرفت. روش کار: در مطالعه مقطعي تحلیلی حاضر422 مرد و زن در محدوده سني20-60 سال با نمايه توده بدني(BMI) بالایKg/m2 9/24 صورت گرفت. وزن و قد اندازه¬گیری شد و افراد برحسب BMI به چهار گروه "Kg/m299/29-25"- "Kg/m299/34-30" و " Kg/m299/39-35"و "Kg/m240≥ " تقسیم شدند. خونگیری ناشتا در افراد برای ارزیابی الگوی لیپیدی سرم صورت گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه بسامد غذايي80 آیتم، ميانه بار مصرف ميان وعده ها در هفته برآورد و ارتباط آن با وضعیت BMI و الگوی لیپیدی سرم با استفاده از ضريب همبستگي مورد آنالیز قرار گرفت. يافته¬ها: BMI همبستگی مستقیم معنی¬داری را با کلسترول تام (001/0=P) و تری گلیسرید (009/0=P) سرم نشان داد. چای و میوه¬ها بیشترین و برعکس کمپوتها و شیر کم¬چرب کمترین میانه¬بار مصرف در میان وعده¬های را نشان داد. BMI با بار مصرف هفتگی شیر کم چرب و چای به ترتیب همبستگی منفی و مثبت، نشان داد. همبستگی منفی بین کلسترول تام سرم با بار مصرف هفتگی آبمیوه¬های طبیعی (100/0- =r ، 041/0=P) و آبمیوه¬های صنعتی (147/0- =r ،002/0=P)، HDL-c سرم با بار مصرف هفتگی بستنی (120/0- =r ،016/0=P) و LDL-c سرم با بار مصرف هفتگی آبمیوه صنعتی (140/0-=r ، 005/0=P) یافت شد. بار مصرف هفتگی قهوه و بستنی نیز همبستگی منفی با سطح تری گلیسرید سرم نشان دادند. نتيجه¬گيري: نتایج مطالعه حاضر حاکی از اثرات مفید میان وعده¬های سالم مانند شیر کم چرب و آبمیوه¬ها بر روی الگوهای لیپیدی و همچنین نمایه توده بدنی است.
کليد واژه ها: ميان وعده¬ها، نمايه توده بدني، الگوی لیپیدی، بزرگسالان
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها