چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :822 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116941 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی فراوانی بتالاکتاماز های وسیع الطیف و بررسی اینتگرون کلاس 1 در درکلبسیلا پنومونیه های تولید کننده بتالاکتاماز های وسیع الطیف در بیمارستان سینای تبریز- 1391
نویسندگان فارسی آلکا حسنی; فروغ شمس; علی پورمحمد; محمد رضایی آهنگرزاده; محمد رضا نهایی; محمد حسین سروش برحقی; اکبر حسنی;
چکیده فارسی زمینه: حضور بتالاکتاماز ها در میان باکتري هاي گرم منفی از جمله کلبسیلا پنومونیه، که به عنوان پاتوژن مهم در عفونت های بیمارستانی معرفی گشته، از مهمترین عوامل مقاومت به آنتی بیوتیک هاي خانواده¬ی بتالاکتام می باشد. اینتگرون کلاس 1 از عناصر متحرک ژنتیکی است که بیشتر در باکتری های مقاوم به دارو شیوع دارد. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی فنوتیپی و ژنوتیپی سویه های تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف و نیز تعيين شيوع اينتگرون کلاس 1 در سویه های تولید کننده بتالاکتاماز های وسیع الطیف انجام گردید. روش کار: تعداد 63 ایزوله¬ی کلبسیلا پنومونیه که توسط تست هاي بیوشیمیایی و فنوتیپی تأیید گردید، در طی 6 ماه جمع آوری گشت. آزمون تعیین حساسیت توسط روش دیسک دیفیوژن انجام گرفت و فراوانی سویه هاي تولیدکننده بتالاکتامازهاي وسیع الطیف، با روش دیسک ترکیبی تعیین گردید. حضور ژن های خانواده bla TEM ، bla SHV و اینتگرون کلاس 1 به روش PCR بررسی گشت. یافته ها: از میان نمونه ها ، 45 (4/71%) ایزوله مولد بتا لاكتامازهاي وسيع الطيف بودند. ژن های خانواده TEM و SHV به ترتیب در 6/66% و 9/68% از ایزوله های تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف حضور داشتند و اینتگرون کلاس 1 به ترتیب در24 ( 65 %) و19 (3/63%) مورد از سویه های دارای SHV و TEM مشاهده شد. نتیجه گیري: در مطالعه حاضر، شیوع رو به افزایش سویه هاي تولید کننده بتا لاکتامازهاي وسیع الطیف تأیید گردید. هم چنین این مطالعه اهمیت ویژه اینتگرون در انتشار بتالاکتامازهای وسیع الطیف مولد مقاومت در میان ایزوله های بیمارستانی را بیان می¬کند. به طور کلی استفاده از روش درمانی مناسب بر پایه تعیین الگوي آنتی¬بیوگرام سویه¬ها، به طور خاص توصیه می¬گردد.
کلید واژه ها: بتالاکتاماز وسیع الطیف، کلبسیلا پنومونه، اینتگرون کلاس 1
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها