چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :824 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116943 بار
   
شماره مجله : 39
سال : 1396
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی شیوع سرطان پستان در آذربایجانشرقی از شهریور 1385 لغایت شهریور 1388 در مقایسه با شهریور 1388 لغایت شهریور 1391
نویسندگان فارسی محمد علی حسینپورفیضی; پروین آذرفام; مینا آدمپور زارع; ناصر پولادی;
چکیده فارسی زمينه: سرطان پستان شایع‌ترین بدخیمی در زنان می باشد. میزان بقا در مبتلایان به سرطان به تشخیص زود هنگام و خدمات درمانی بستگی دارد. میزان شیوع این سرطان با شرایط جغرافیایی، محیطی و نژادی متغیر می‌باشد. هدف از اجرای این طرح بررسی میزان شیوع سرطان پستان در استان آذربایجانشرقی در سالهای 1388 لغایت 1391 (فاز دوم) و مقایسه آن با سه سال قبل (فاز اول) می¬باشد. روش کار: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی با مراجعه به بیمارستانهای تبریز، اطلاعات پاتولوژیکی کلیه بیماران که بیماری آنها بدخیم پستان تشخیص داده شده و تحت جراحی پستان قرار گرفته بودند در دو فاز جمع آوری شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-verssion16 و آزمون مربع کای تحلیل و مقدار P-Value محاسبه شد. یافته ها: تعداد مراجعین در فاز دوم (شهریور 1388 لغایت شهریور 1391) نسبت به فاز اول (سه سال قبل) 76 /52 درصد افزایش یافته است. درجه تومور I و II در فاز دوم نسبت به سه سال قبل افزایش معنی دار ولی درجه تومور III کاهش معنی داری داشته است (P value= 0.001, X2=21.721, CI=0.0001-0.001). نتیجه گیری: علی¬رغم نبود برنامه های غربالگری رسمی، تشخیص دیر هنگام سرطان پستان در تبریز کاهش یافته است. این ممکن است به علت افزایش آگاهی در زنان آذری در مورد علایم هشدار دهنده سرطان پستان، خدمات درمانی قابل دسترس و بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی باشد.
کليد واژه ها: سرطان پستان، همه گیر شناختی، تشخیص، تبریز
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها