يکشنبه 25 آذر 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ديسمبر 16, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3193 نفر
  بازدیدهای امروز :404 بار
  تعداد کل بازدیدها : 276741 بار
   
شماره مجله : 40
سال : 1397
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر چهار هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح hs-CRP، IL-10 و BDNF زنان 50- 65 ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک
نویسندگان فارسی علی اوصالی; سیروس چوبینه; رحمان سوری; علی اصغر رواسی; حسین مصطفوی;
چکیده فارسی زمینه: افزایش سن، عوامل التهابی و سندروم متابولیک از عوامل موثر در کاهش عملکرد شناختی هستند. هدف از این تحقیق بررسی اثرگذاری چهار هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح hs-CRP، IL-10 و BDNF زنان 50-65 ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک می‌باشد. مواد و روش ها: 24 زن مبتلا به سندروم متابولیک به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها به طور تصادفی به دو گروه 12 نفره تمرین و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین، هفته اول سه ست 8 دقیقه ای با فواصل استراحت پنج دقیقه با شدت 60 تا 70 درصد از ضربان قلب ذخیره‌ای تمرینات خود را انجام دادند. با سپری شدن هر هفته، یک دقیقه به مدت زمان ست¬های تمرین افزوده می شد. میزان سطوح hs-CRP، IL-10 وBDNF توسط رادیوایمونواسی مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از روش آماری تی مستقل و تی جفتی استفاده گردید. یافته ها: میزان سطوح BDNF وIL-10 پس از یک ماه تمرین هوازی نسبت به پیش آزمون افزایش معنی‌داری یافتند (05/0˂P) ولی تغییر معنی‌داری درhs-CRP مشاهده نگردید(05/0 ˃P). همچنین هیچ تغییری معنی‌داری در سطوح hs-CRP، IL-10 وBDNF گروه کنترل مشاهده نگردید (05/0˃P). نتیجه گیری: در اثر تمرین هوازی یک ماهه با شدت متوسط، میزان IL-10 افزایش یافت ولی میزان hs-CRP تغییر معنی‌داری نیافت. در نتیجه می‌توان گفت احتمالا اولین سازگاری برای افزایش سطوحBDNF در زنان 50-65 ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک افزایش عوامل ضد التهابی می‌باشد.
کلید واژه ها: تمرین هوازی،hs-CRP،IL-10،BDNF، سندروم متابولیک
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها