يکشنبه 25 آذر 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ديسمبر 16, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3193 نفر
  بازدیدهای امروز :489 بار
  تعداد کل بازدیدها : 276826 بار
   
شماره مجله : 40
سال : 1397
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی امکانسنجی استفاده از تزریق داخل رحمی G-CSF در بیماران با شکست لانه گزینی: یک مطالعه کارآزمائی بالینی
نویسندگان فارسی فرانک جلیلوند; عالیه قاسم زاده; کبری حمدی; نازلی نوالی; هلن پیا; لعیا فرزدی;
چکیده فارسی زمینه: علی رغم پیشرفتهای بسیار در زمینه تکنیکهای بالینی و آزمایشگاهی از جمله روشهای تحریک اوولاسیون و تکنیکهای انتقال رویان هنوز میزان موفقیت حاملگی در حد 30% باقی مانده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر تزریق داخل رحمی G-CSF بر میزان لانه گزینی و بارداری بالینی در بیماران با شکست لانه گزینی مکرردر لقاح آزمایشگاهی بود. روش کار: این مطالعه بصورت کارآزمائی بالینی تصادفی بر روی بیماران تحت درمان لقاح آزمایشگاهی با سن 45-18 و سابقه دو بار (یا بیشتر) شکست در لانه گزینی انجام گرفت. تعداد 34 نفر در گروه مداخله با دریافت G-CSF و 38 نفر در گروه کنترل قرارگرفتند. یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان 1/34 سال با انحراف معیار 4/6 سال بود. میانگین تعداد سالهای باروری شرکت کنندگان 10 سال با انحراف معیار 2/5 سال بود. میانگین تعداد جنین جایگزین شده در گروه مداخله 88/2 با انحراف معیار 33/0 بود. این مقادیر در گروه کنترل بترتیب 97/4 و 37/0 بودند. دوگروه تفاوت معنی داری از نظر آماری نداشتند. در بررسی تاثیر بر حاملگی بالینی و آزمایشگاهی از جمله وجود و تعداد ساک حاملگی حاوی قطب جنینی با ضربان قلب و βHCG سرمی مثبت تفاوت معنی دار اماری در دو گروه مشاهده نشد. نتیجه گیری: با در نظر گرفتن یافته های مطالعه حاضر و نتایج مطالعات قبلی به نظر می رسد هنوز شواهد متقنی مبنی بر اثر G-CSF بر بهبود پیامد باروری در در بیماران با شکست لانه گزینی مکرر وجود ندارد.
کلیدواژه ها: لقاح آزمایشگاهی، نازائی، G-CSF، کارآزمائی بالینی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها