يکشنبه 25 آذر 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ديسمبر 16, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3193 نفر
  بازدیدهای امروز :415 بار
  تعداد کل بازدیدها : 276752 بار
   
شماره مجله : 40
سال : 1397
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اثرات دیازینون بر تغییرات هیستومورفومتریک تعداد گابلت و تعداد سلولهای اپیتلیالی بافت روده جنین موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/c
نویسندگان فارسی شبنم رحیمی; مهناز آذرنیا; سید همایون صدرایی; غلامرضا کاکا;
چکیده فارسی زمينه: ديازينون ازگسترده ترين ارگانوفسفره هايي است كه در كشاورزي به كار مي¬رود. تركيبات ارگانوفسفره در كنترل حشرات و آلودگيهاي زيست محيطی استفاده مي-شوند. دراین مطالعه اثرسمی دیازینون بر رشد و نمو جنین و شکل گیری ساختار بافتی روده جنین موش کوچک مورد بررسی قرارگرفته است. روش‌ کار: تعداد 25 سر موش کوچک به 5 گروه 5 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل دیازینون دریافت نکرد، گروههای شم الف و ب، امولسیفایر را به ترتیب به مقدار 52/0 و 2/5 میکرو لیتر و گروههای تجربی الف و ب دیازینون را به ترتیب به مقدار 3/1 و 13 میکرو لیتر از روز هفتم تا روز هجدهم بارداری یک روز در میان به صورت استنشاقی دریافت کردند. سپس موش های باردار در روز هجدهم تشریح شده و جنین ها برای مطالعه بافتی و هیستومورفولوژی از رحم خارج شد. يافته‌ها: در تمام بررسیهای ظاهری و هیستومورفومتری اختلاف معناداری بین گروه کنترل و دو گروه شم مشاهده نگردید. در گروه تجربی ب ناهنجاریهایی نظیر جنین و جفت آتروفی شده، خونریزی زیر جلدی، جایگاه جنین جذب شده همراه با جفت اضافی دیده شد. در بررسی هیستومورفومتری میانگین تعداد سلولهای گابلت در سطحی برابر از طول پرزها در گروه تجربی ب نسبت به گروه¬های تجربی الف و کنترل افزایش نشان دادند گرچه افزایش معنادار نبود. درصد تعداد گابلت به کل هسته های مقطع عرضی پرز و تعداد گابلت در 35 میکرومتر از قطر مقطع عرضی پرز در گروههای تجربی نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری نشان داد. درصد تعداد سلولهای اپیتلیالی در سطح 1000 میکرومتر مربع از مقطع عرضی پرز بین گروههای تجربی و گروه کنترل اختلاف معناداری نداشت. نتيجه‌ گيري: مصرف مقادیر بالای دیازینون در موش باردار سبب بروز ناهنجاری های ظاهری در جنین شده و همچنین موجب اختلالات هیستومورفومتری در روند تکامل بافت روده جنین¬ها می¬شود.
کلید واژه ها: دیازینون، روده کوچک، جنین، موش، ناهنجاری
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها