يکشنبه 25 آذر 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ديسمبر 16, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3193 نفر
  بازدیدهای امروز :517 بار
  تعداد کل بازدیدها : 276854 بار
   
شماره مجله : 40
سال : 1397
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina. L) بر روند اسپرم سازی و سطح سرمی هورمون‌های تستوسترون، FSH و LH القاء شده با تتراکلریدکربن در موش‌های صحرایی نر
نویسندگان فارسی زهره سلیمانی; ناصر میرازی; سیده ناهید موثق; مریم غلامی;
چکیده فارسی زمينه: مسمومیت با تتراکلریدکربن سبب تولید رادیکال های آزاد در بافت های بدن از جمله بیضه می گردد. در این مطالعه اثر محافظتی عصاره برگ گیاه حرا بر روند اسپرم سازی و سطح سرمی هورمون‌های تستوسترون، FSH و LH موش های صحرایی القاء شده با تتراکلریدکربن بررسی می¬گردد. روش‌ کار: در این بررسی تجربی تعداد 42 سر موش صحرایی به شش گروه کنترل (دریافت کننده سالین نرمال)، شم (دریافت کننده روغن زیتون)، شاهد (دریافت کننده مقدار ml/kg2 تترا کلریدکربن با درصد 1:1 با روغن زیتون به صورت تک دوز) و تیمار 1 ، 2 و 3 (دریافت کننده مقدار ml/kg2 تتراکلریدکربن با درصد 1:1 با روغن زیتون به صورت تک دوز و عصاره با دوزهای mg/kg200، mg/kg400و mg/kg800 روزانه) تقسیم شدند. دریافت عصاره به صورت تزریق داخل صفاقی و دو ساعت پس از تزریق تتراکلریدکربن به مدت 4 روز و 24 ساعت یک بار ساعت انجام شد. بعد از پایان آزمایشات داده ها با استفاده از آناليز واريانس يک طرفه بين آزمودني ANOVA مورد ارزیابی قرار گرفت و معیار اختلاف معنی دار بین آنها با با 05/0 P<در نظر گرفته شد. يافته ها: نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی ازآن است که تعداد اسپرم ها و تحرک آنها در گروه دریافت کننده تتراکلرید کربن کاهش معناداری پیدا می کند (001/0P<). سطح هورمون های تستوسترون، FSH و LH در گروه های تیمار نسبت به گروه دریافت کننده تتراکلرید کربن افزایش معناداری داشتند (001/0P<). نتيجه گيري: عصاره برگ گیاه حرا دارای اثر محافظتی در برابر اثرات توکسیک تتراکلریدکربن است زیرا حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی است.
کلید واژه ها: گیاه حرا، اسپرماتوژنز، تتراکلریدکربن، موش صحرایی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها