يکشنبه 25 آذر 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ديسمبر 16, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3193 نفر
  بازدیدهای امروز :420 بار
  تعداد کل بازدیدها : 276757 بار
   
شماره مجله : 40
سال : 1397
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر شش هفته تمرین اصلاحی بر زاویه سر به جلو، درد و زمانبندی فعالیت عضلات سطحی گردن در اغتشاش خلفی- قدامی در زنان دارای گردن درد مزمن
نویسندگان فارسی اکرم مهری; امیر لطافت کار;
چکیده فارسی زمينه: پوسچر بد یکی از دلایل اصلی ایجاد و تحریک علائم در گردن درد مزمن است. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شش هفته تمرین اصلاحی بر زاویه سر به جلو، درد و زمانبندی فعالیت عضلات سطحی گردن در اغتشاش خلفی-قدامی در زنان دچار گردن درد مزمن بود. روش‌ کار: 26 زن دچار گردن درد مزمن و اختلال کنترل حرکت گردن از طریق نمونه گیری در دسترس برای این مطالعه نیمه تجربی انتخاب و به دو گروه تمرین اصلاحی (13 نفر) و گروه کنترل (13 نفر) تقسیم بندی شدند. زاویه سر به جلو، درد و ناتوانی و زمانبندی فعالیت عضلات سطحی گردن به ترتیب به روش فتوگرامتری، پرسشنامه درد و ناتوانی گردن و دستگاه الکترومیوگرافی در پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. اغتشاش با رها شدن وزنه معادل ده درصد وزن بدن به کمک آهن ربای الکتریکی اعمال شد. آزمون¬های آماری کولموگروف اسمیرنف، تی زوجی و مستقل برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها استفاده شد (05/0≥α). يافته‌ها: نتایج تحقیق بیانگر کاهش معنادار در زمان پاسخ عضلات سطحی تراپزیوس فوقانی (راست 001/0=P، چپ 014/0=P)، استرنوکلیدوماستویید (راست 010/0=P، چپ 001/0=P)، ارکتو اسپاین گردنی (راست 040/0=P، چپ 003/0=P)، درد و ناتوانی (003/0=P) و نیز کاهش زاویه سر به جلو (001/0=P) بعد از شش هفته تمرین اصلاحی بود. نتيجه‌ گيري: نتایج تحقیق نشان داد مداخله تمرین اصلاحی در کاهش زاویه سر به جلو، درد و ناتوانی گردن و نیز بهبود پاسخ عضلات سطحی گردن، در افراد دارای گردن درد مزمن موفق بوده است. با توجه به اندازه اثر بالای گزارش شده برای تمرینات اصلاحی، پیشنهاد می شود که این برنامه تمرینی برای اصلاح گردن درد مزمن مورد استفاده قرار بگیرد.
کلید واژه ها: تمرین اصلاحی، گردن درد، پوسچر سر به جلو، عضلات گردن
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها