چهارشنبه 29 اسفند 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   مارس 20, 2019
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3268 نفر
  بازدیدهای امروز :444 بار
  تعداد کل بازدیدها : 369510 بار
   
شماره مجله : 40
سال : 1397
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی بررسی مقاومت به وانكومايسين در انتروكو‌ك‌هاي جدا شده از مركز آموزشي و درماني كودكان تبريز و فراوانی ژن vanA در ايزوله هاي آزمايشي
نویسندگان فارسی شيوا خان محمدي; محمد رضا نهائي; محمد آهنگرزاده رضايي; جاويد صادقي;
چکیده فارسی زمینه: انتروکوک‌ها به عنوان بخشی از فلور طبیعی روده در انسان و حیوانات مختلف می‌باشند. هدف از این مطالعه، بررسی فراونی مقاومت به وانکومایسین در انتروکوک‌های جدا شده از مركز آموزشي و درماني كودكان تبريز و بررسی ژن vanA در آن‌ها بود. روش کار: تعداد 100 ایزوله انتروکوک با روش هاي آزمايشگاهي تعيين هويت و تعیین گونه شدند. سپس تست حساسيت آنتي بيوتيكي انجام گرفت. جهت تشخیص ژن مربوط به مقاومت آنتی‌بیوتیک وانکومایسین (vanA) از روش PCR استفاده شد. یافته ها: از 50 ايزوله جمع آوري شده از مدفوع، 48 ايزوله انتروكوكوس فيسيوم (Enterococcus faecium) و 2 ايزوله انتروكوكوس فكاليس (Enterococcus faecalis) بودند. از50 ايزوله باليني، 23 ايزوله انتروكوكوس فيسيوم و 27 ايزوله انتروكوكوس فكاليس بودند. میزان مقاومت به وانکومایسین در ایزوله‌های مدفوعی بیشتر از ایزوله‌های بالینی بود، به این صورت که در 52% از ایزوله‌های مدفوعی و 32% از ایزوله‌های بالینی مقاومت به وانکومایسین مشاهده شد. پس از انجام PCR نتایج حاصله نشان داد که، از 26 ایزوله مدفوعی مقاوم به وانکومایسین، پس از انجام الکتروفورز، تنها يك ایزوله دارای ژن vanA بود و از 16 ایزوله بالینی مقاوم به وانکومایسین 10 ایزوله دارای ژن vanA بودند. نتیجه گیری: مقاومت انتروكوك ها در برابر وانكومايسين داراي اهميت پزشكي است كه در بيمارستان ها مشكلات درماني ايجاد مي كند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که انتروکوک‌های جدا شده از مدفوع در مجموع نسبت به انتروکوک‌های جدا شده از نمونه هاي بالیني، سطح مقاومت آنتی‌بیوتیکی بالاتری دارند. در مورد وانكومايسين مقاومت در ايزوله هاي مدفوعي 52% و در ايزوله هاي باليني 32% به دست آمد اما ظهور ژن مقاومت به وانکومایسین (vanA) در نمونه‌های بالینی بیشتر از نمونه‌های مدفوعی بود.
کلید واژه ها: انتروكوكوس فيسيوم، انتروكوكوس فكاليس، ایزوله بالینی، ایزوله مدفوعی، مقاومت به وانکومایسین، ژن vanA.
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها