چهارشنبه 29 اسفند 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   مارس 20, 2019
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3268 نفر
  بازدیدهای امروز :408 بار
  تعداد کل بازدیدها : 369474 بار
   
شماره مجله : 40
سال : 1397
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تعيين طيف مقاومت آنتی بیوتیکی در باكتريهاي انتروباكترياسه و استافيلوكوك ایزوله شده از فاضلاب خروجي بیمارستان های شهر تبریز در سال 1394
نویسندگان فارسی رضا دهقانزاده ریحانی; مريم روشني; محمدرضا فرشچيان;
چکیده فارسی زمينه: ورود آنتی بیوتیکها به فاضلاب و منابع آبي مي تواند منجر به گسترش باکتری های مقاوم شود و درمان عفونت های باکتریایی را با چالش مواجه سازد. بنابراين هدف اين مطالعه بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي در باکتریهای جدا شده از فاضلابهاي بيمارستاني بود. روش‌ کار: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، علاوه بر شمارش تعداد كليفرم ها، باسيل هاي گرم منفي، استافيلوكوك ها و باكتريهاي هتروتروف موجود در فاضلاب خروجی از سه بیمارستان دانشگاه علوم پزشكي تبريز، سوش باكتريها با استفاده از محيط هاي كشت اختصاصي، تست هاي بيوشيميايي استاندارد و با كمك کیت هایAPI E20 تعيين گرديد. آزمايش حساسيت باكتريها به آنتي بيوتيك ها با تکنیک انتشار دیسک كربي- بوئر انجام شد. يافته‌ها: نتايج نشان داد كه تفاوت قابل توجهي در تعداد و تنوع باكتريها در فاضلاب خروجي از بيمارستانهاي مورد مطالعه وجود دارد. كلبسيلاها، استافيلوكوك ها و انتروباكترها داراي بيشترين فراواني بودند. مقاومت آنتي بيوتيكي در باكتريهاي ايزوله شده بين صفر تا 67% بود. ميانگين مقاومت به آنتی بیوتیک های مورد مطالعه 40 تا 57% و بيشترين ميزان مقاومت در گروه پني سيلين ديده شد. به جز براي انتروباكترها در ساير گونه ها تفاوت در مقاومت دارويي در بين بيمارستانها قابل توجه بود. نتيجه‌ گيري: فاضلاب بیمارستانی منبع مهم ورود باكتريهاي مقاوم به آنتي بيوتيك ها به محيط است و فراواني باكتريها و الگوي مقاومت در ايزوله ها با توجه به نوع بيمارستان و تغيير خصوصيات فاضلاب متفاوت مي باشد.
کلید واژه ها: فاضلاب، بيمارستان، آنتي بيوتيك، مقاومت دارويي
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها