چهارشنبه 29 اسفند 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   مارس 20, 2019
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3268 نفر
  بازدیدهای امروز :467 بار
  تعداد کل بازدیدها : 369533 بار
   
شماره مجله : 40
سال : 1397
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی فعاليت الکترومايوگرافي بخش هاي مختلف عضله دلتوئيد و فوق خاري هنگام آبداکشن پویای اندام فوقاني در سرعت و بارهاي متفاوت در افراد جوان سالم
نویسندگان فارسی صغري عباسي; نادر فرهپور; فريد بحرپيما;
چکیده فارسی زمينه: درک نحوه عملکرد عضلات شانه هنگام حرکات پوياي مختلف در درک مکانيسم اساسی آسيب هاي شانه در فعاليت هاي ورزشي موثر است. هدف اين پژوهش شناسايي فعاليت الکتریکی عضلات دلتوئيد و فوق خاري هنگام آبداکشن آهسته و سريع شانه با و بدون بار خارجي در افراد جوان سالم بود. روش‌ کار: در تعداد 16 دختر 28-20 ساله با استفاده از دستگاه الکترومايوگرافي سطحي ((MA-300 فعاليت عضلات دلتوئيد (قدامي، مياني، خلفي) و فوق خاري هنگام حرکات 90 درجه آبداکشن آهسته (22 درجه بر ثانيه) و تند (45 درجه بر ثانيه) که با و بدون يک دمبل (معادل 5% جرم بدن) تکرار شدند، ثبت گرديد. از آناليز واريانس با اندازه گيري هاي تکراري و با سطح معناداري 05/0 P≤براي تحليل آماري استفاده شد. يافته‌ها: هنگام آبداکشن با سرعت آهسته بدون بار شدت فعاليت عضلات دلتوئيد قدامي، مياني و خلفي و عضله ي فوق خاري به ترتيب 92/1±22/18 %، 97/1±55/50 %، 50/17±60/50 % و 78/3±49/39 % میکروولت بود. در حرکت با و بدون بار فعاليت عضلات دلتوئيد مياني و خلفي به طور معني داري بيش از فعاليت ساير عضلات بود. عامل بار موجب 19/1 برابر افزايش در شدت فعاليت عضلات شد (0001/0P=). با اين وجود، بار تأثير بزرگتري بر عضله ي دلتوئيد خلفي نسبت به ديگر عضلات داشت. فاکتور سرعت تأثير مشابهي را در همه ي عضلات نشان داد. نتيجه‌ گيري: علت فعاليت بيشتر دلتوئيد خلفي نسبت به دلتوئيد قدامي را مي توان با مکانيسم چرخش خارجي بازو هنگام آبداکشن تبيين نمود. تقويت عضله ي دلتوئيد خلفي در تمرينات بازتواني شانه بايد مد نظر قرار گيرد.
کلید واژه ها: الکترومايوگرافي، مفصل شانه، آبداکشن، عضله دلتوئيد، عضله فوق خاري
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها