چهارشنبه 29 اسفند 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   مارس 20, 2019
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3268 نفر
  بازدیدهای امروز :407 بار
  تعداد کل بازدیدها : 369473 بار
   
شماره مجله : 40
سال : 1397
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اثر اپی گالوکاتچین گالات بر میزان بیان ژن HER2 در رده سلولهای آدنوکارسینومای پستان انسان (SK-BR-3)
نویسندگان فارسی مریم مختاری; لیلا روحی; نوشا ضیا، جهرمی; سیدحسین حجازی;
چکیده فارسی زمینه: ژن (EGFR2 یا ERBB2) HER2 از آنکوژن هاي معروف در سرطان پستان است که تقریباً در ۳۰ ٪ از سرطانهاي پستان بيان آن افزايش مي يابد. در مطالعات متعدد آنتي اکسيدان هاي پلي فنول طبيعي، به علت کارايي بالا و اثر جانبي کم يکي از موثرترين ترکيب هاي مهارکننده سرطان شناسايي شده اند. تحقیقات نشان داده است که چای سبز و کاتچین اصلی آن، اپی گالوکاتچین گالات (EGCG) ممکن است خطر سرطان را کاهش دهند. در مطالعه حاضر، اثر EGCG بر میزان بیان ژن HER2 در رده سلولهای آدنوکارسینومای پستان SKBR3 مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: سلولهای سرطان پستان انسان SKBR3 با غلظتهای مختلفی از EGCG (۲۰۰ و ۴۰۰ میکروگرم/میلی لیتر) به مدت ۴۸ و ۷۲ ساعت انکوبه شدند. بیان mRNA ژن HER2 بوسیله آنالیز Real Time-RT PCR در سلول های SKBR3 تیمار شده مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: تیمار سلولها با EGCG به مدت ۴۸ و ۷۲ ساعت انکوباسیون سبب کاهش معنی دار وابسته به دوز در میزان بیان ژن HER-2 در گروه های I و II نسبت به گروه کنترل گردید (05/0 P<). نتیجه گیری: اپی گالوکاتچین گالات اثر سمیت سلولی بر روی رده سلولهای سرطانی SKBR3 دارد. بنابراین نتایج مطالعه حاضر نشان می دهند که EGCG می تواند برای درمان سرطان پستان مفید باشد.
کلید واژه ها: اپی گالوکاتچین گالات، سرطان پستان، SKBR3، ژن HER-2، Real time RT - PCR
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها