چهارشنبه 29 اسفند 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   مارس 20, 2019
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3268 نفر
  بازدیدهای امروز :422 بار
  تعداد کل بازدیدها : 369488 بار
   
شماره مجله : 40
سال : 1397
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر تمرینات مقاومتی ویژه عضلات سرینی بر کینتیک و درد بیماران دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی
نویسندگان فارسی هادی نقیبی; ملیحه حدادنژاد; امیرحسین براتی; صدرالدین شجاع الدین;
چکیده فارسی زمينه: کینتیک غیرطبیعی و اختلال در عملکرد عضلات ران با ناهنجاریهای اسکلتی عضلانی متعددی مانند درد کشککی رانی، سندرم باند ایلیوتیبیال، آسیب های لیگامان صلیبی قدامی، کمردرد و آسیب مفصل ران در ارتباط است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی ویژه عضلات سرینی بر متغیرهای کینتیک (حوزه زمان و فرکانس) و درد در بیماران دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود. روش‌ کار: 24 مرد دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی با میانگین سن 48/5±27/30 سال انتخاب و به دو گروه مساوی تجربی و کنترل تقسیم بندی شدند. قبل و بعد از اجرای تمرینات مقاومتی ویژه عضلات سرینی، درد، متغیرهای کینتیک (زمان و فرکانس) در دو شرایط (با ثبات-قبل از خستگی و بی ثبات-پس از خستگی) و فعالیت الکتریکی عضلات سرینی بزرگ، میانی و کشنده پهن نیام به ترتیب با استفاده از مقیاس بصری درد، صفحه نیرو و الکترومایوگرافی سطحی بعمل آمده و نتایج با استفاده از آنالیز کوواریانس، تی وابسته و مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. يافته‌ها: نتایج نشان داد که تمرینات ویژه عضلات سرینی منجر به افزایش میزان فعالیت عضلات گلوتئال و کاهش فعالیت کشنده پهن نیام، بهبود متغیرهای کینتیکی (زمان و فرکانس) و کاهش درد در بیماران دچار کمردرد مزمن غیر اختصاصی گردید. نتيجه‌ گيري: بعد از انجام تمرینات مقاومتی ویژه عضلات سرینی، تغییرات قابل توجهی در متغیرهای کینتیکی (زمان و فرکانس) و درد بوجود آمد که می تواند در کنار یافته های مربوط به فعالیت عضلانی مورد بحث این تحقیق، مورد توجه محققان آینده جهت کمک به مراقبت و پیشگیری در بیماران مبتلا به کمردرد قرار بگیرد.
کلید واژه ها: کمردرد، تمرین درمانی، کینتیک
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها