دوشنبه 28 بهمن 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 17, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :1047 بار
  تعداد کل بازدیدها : 633752 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تأثیر هشت هفته مکمل‌دهی عصارۀ آبی-الکلی شوید همراه با تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی مردان چاق مبتلا به هیپرلیپیدمی
نویسندگان فارسی علیرضا استاد رحیمی; بهرام جمالی ‌قراخانلو; اکرم آمقانی; علی ضرغامی خامنه;
چکیده فارسی زمینه: در طب سنتی، از شوید برای درمان اختلالات دستگاه گوارشی و اثرات کاهندۀ قندخون و چربی آن استفاده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثرات ترکیبی مکمل‌دهی عصارۀ شوید به تنهایی و همراه با تمرینات منظم هوازی بر شاخص‌های پروفایل لیپیدی در سرم مردان مبتلا به هیپرلیپیدمی بود. روش‌کار: تعداد 60 مرد مبتلا به هیپرلیپیدمی پس از اخذ رضایت¬نامه بطور تصادفی به چهار گروه همگن شامل: کنترل، تمرین هوازی، عصاره شوید و تمرین هوازی همراه با عصاره شوید تقسیم شدند. مصرف خوراکی اسانس شوید (mg.kg-1.d 2) به ‌مدت هشت هفته همراه با پروتکل تمرینی (3 جلسه در هفته و هر جلسه 45 دقیقه دویدن روی نوارگردان) بود. نمونه‌های خونی در طی دو مرحله (48 ساعت پیش و پس از آخرین جلسۀ تمرین) جمع آوری شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس مکرر، پس تعقیبی بونفرونی و تی مستقل در سطح معنی‌داری 05/0 بررسی گردید. یافته‌ها: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که سطوح کلسترول تام و تری‌گلیسرید در هر سه گروه تجربی کاهش معنی‌داری در مقایسه با قبل از دورۀ مداخله دارد (032/0=P). به ‌علاوه، میزان تغییرات کلسترول LDL و HDL به ‌ترتیب 75/22-% کاهش و 76/49+% افزایش تنها در گروه تمرین هوازی همراه با عصاره شوید در مقایسه با گروه کنترل معنی‌دار بود (001/0=P). نتیجه‌گیری: به ‌نظر می‌رسد که ترکیب تمرینات منظم هوازی و مکمل ‌یاری شوید به ‌دلیل دارا بودن اثرات تجمعی نسبت به درمان با مصرف مکمل شوید و تمرین هوازی به تنهایی، روش درمانی مؤثرتری جهت بهبود شاخص‌های لیپیدی در ارتباط با هایپرلیپید می باشد.
کلید واژه ها: شوید، تمرین هوازی، هیپرلیپیدمیا.
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها