دوشنبه 28 بهمن 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 17, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :1007 بار
  تعداد کل بازدیدها : 633712 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی فعالیت آنزیم N- استیل گالاکتوز امین ترانسفراز 11 در لوسمی و تاثیر سیکلوفسفامید و سیتارابین بر بیان این آنزیم
نویسندگان فارسی شهروز امین مظفری; رویا بزاز دهخوارقانی; فاطمه رمضانی; ناصر صمدی;
چکیده فارسی زمینه: در این مطالعه به بررسی فعالیت آنزیم N- استیل گالاکتوز امین ترانسفراز 11 در لوسمی میلویید و تاثیر سیکلوفسفامید و سیتارابین بر بیان این آنزیم در AML و CML پرداخته شده است. روش‌کار: میزان فعالیت و بیان 11 GALNTدر سلول‌های انسانی 562K (سلول‌های لوسمی میلوژنوس مزمن) و 1THP (سلول‌های لوسمی مونوسیتیک حاد)، پس از انکوباسیون با غلظتهای مختلف سیکلوفسفامید و سیتارابین ارزیابی گردید. بررسی اثرات آنتی‌پرولیفراتیو سیکلوفسفامید و سیتارابین با استفاده از تکنیک MTT انجام شد و جهت ارزیابی بیان و فعالیت 11GALNT، از Real Time PCR و روش ELISA استفاده گردید. یافته‌ها: مقادیر50IC برای سیکلوفسفامید در سلول‌های 1 THPو 562K بترتیب μm23/0±16/36 و μm12/0±73/34 بوده و در مورد سیتارابین این مقادیر بترتیبμm 18/0±52/0 برای سلولهایTHP1 و μm15/0±38/0 برای سلولهای 562K بود. نتیجه‌گیری: طبق نتایج حاصل از این مطالعه، فعالیت و بیان آنزیم 11GALNT در لوسمی حاد و مزمن افزایش می‌یابد که بیانگر اختلال در گلیکوزیلاسیون می‌باشد. همچنین سیکلوفسفامید و بویژه سیتارابین منجر به کاهش فعالیت آنزیمی و بیان ژن 11GALNT می‌گردند. این عمل باعث مهار گلیکوزیلاسیون و آغاز مسیر سیگنالینگ تومورزایی را می‌گیرد.
کلید واژه‌ها: سیکلوفسفامید، سیتارابین، لوسمی،N - استیل گالاکتوز آمین- ترانسفراز11
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها