دوشنبه 28 بهمن 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 17, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :922 بار
  تعداد کل بازدیدها : 633627 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر حاد فعالیت بی هوازی در صبح و عصر بر غلظت BNP زنان مبتلا به سندرم متابولیک
نویسندگان فارسی علی اوصالی;
چکیده فارسی زمینه: پپتید ناتریورتیک مغزی (BNP) به لحاظ پاتولوژیک یک نشانگر مهم در بررسی و تشخیص اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ می باشد. به نظر می‌رسد فعالیت بدنی و ساعات شبانه‌روزی بر تغییرات غلظت BNP اثرگذار است. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی زمان انجام فعالیت بی هوازی بر تغییرات غلظت BNP زنان مبتلا به سندرم متابولیک بود. روش کار: 17 زن 30 تا 40 ساله مبتلا به سندرم متابولیک به صورت داوطلبانه و هدفمند انتخاب و در مطالعه شرکت کردند. سپس در دو جلسه ی مجزا (به فاصله 6 روز) فعالیت بی هوازی را در صبح و عصر و به صورت میدانی اجرا کردند. نمونه ی خونی قبل و بلافاصله بعد از اجرای فعالیت در صبح و عصر جمع‌آوری گردید. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از روش آماری تی تست و تی جفتی استفاده گردید. سطح معنی‌داری (05/0≥P) در نظر گرفته شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج بدست آمده تفاوت معنی‌داری در تغییرات BNP صبح و عصر در پیش آزمون و پس آزمون وجود داشت (000/0˂P). همچنین غلظت BNP بعد از تمرین هوازی در وهله صبح نسبت به عصر بیشتر بود و این اختلاف به لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد (002/0˂P). نتیجه‌گیری: باتوجه به وجود تفاوت معنی دار در میانگین غلظت BNP صبح و عصر، به دلیل کمتر بودن میانگین غلظت BNP در عصر به نظر می‌رسد فعالیت در عصر استرس کمتری را بر دیواره میوکارد وارد می‌کند.
کلید واژه ها: پپتید ناتریورتیک مغزی، فعالیت بی‌هوازی، سندرم متابولیک
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها