دوشنبه 28 بهمن 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 17, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :1046 بار
  تعداد کل بازدیدها : 633751 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تولید باکتریوسین توسط اعضای جنس لاکتوباسیلوس و مطالعه عملکرد ضد میکروبی آن در برابر برخی میکروارگانیسم های بیماری زا
نویسندگان فارسی فاطمه خیراللهی; معصومه انوری;
چکیده فارسی زمینه: باکتریوسینها مواد ضد میکروبی با ماهیت پروتئینی هستند که از رشد سویه های حساس جلوگیری می‌کنند. هدف از این تحقیق بررسی تولید محصولات ضد میکروبی توسط باکتریهای های اسید لاکتیک جدا شده از ماست پاستوریزه کم چرب و بررسی اثر ضدمیکروبی آنهاست. روش‌کار: در این مطالعه ابتدا باکتریوسین توسط لاکتوباسیلوس جدا شده از دو نوع ماست پاستوریزه تولید و سپس اثر آن روی دو باکتری E.coli و Staphylococcus aureus با دو روش دیسک و ژل دیفیوژن علیه دو گونه باکتری گرم مثبت و منفی بررسی شد. همچنین اثر فاکتورهای مختلف فیزیکوشیمیایی در تولید باکتریوسین ارزیابی گردید. یافته‌ها: یافته¬ها نشان داد که بیشترین قطر هاله و تولید باکتریوسین علیه باکتری E. coli (17 میلی‌متر) در 5= PHو میزان تلقیح 20% و دمای ˚25 سانتیگراد و منبع کربن و ازت کمکی به ترتیب گلوکز و عصاره مخمر مشاهده شد. آنالیز واریانس نتایج نشان داد. منبع کمکی ازت و کربن اثر معناداری در تولید داشته‌اند. نتیجه گیری: مقایسه قطر هاله حاصل از باکتریوسین تولید شده در محیط MRS broth بهینه شده نشان داد که تولید باکتریوسین در محیط بهینه‌سازی شده تقریبا 70 (تقریبا 5/1 برابر) درصد دارای افزایش می باشد و به خوبی از رشد باکتریهای بیماری زا جلوگیری می کند.
کلید واژه ها: پروبیوتیک، باکتریوسین، بهینه سازی، اعضای جنس لاکتوباسیلوس
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها