دوشنبه 28 بهمن 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 17, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :957 بار
  تعداد کل بازدیدها : 633662 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اثر محافظتی عنصر روی بر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در موش های صحرایی مسموم شده با آرسنات سدیم
نویسندگان فارسی زیبا رضوانی سیچانی; سید علی اصغر مشتاقی;
چکیده فارسی زمینه: با توجه به اهمیت آنزیم الکالن فسفاتاز جهت رشد سلول های کبدی و با توجه به وجود عنصر روی در ساختمان این آنزیم و با وجود خاصیت آنتاگونیستی و تاثیر احتمالی آرسنیک براین فرآیند، هدف اجرای این پروژه منظور گردیده است. روش کار: تعداد 48 سرموش صحرایی نر از نژاد ویستاردر 8 گروه آزمایشی تقسیم بندی شدند. گروه های تقسیم شده به ترتیب در دوره‌ی کوتاه مدت شامل گروه های کنترل، آرسنات سدیم به مقدار l mg/40، روی به میزان l mg/40 و mg/l 40 آرسنات سدیم و روی را به صورت همزمان دریافت کردند و در دوره ی بلند مدت شامل گروه کنترل، آرسنات سدیم به مقدارmg/l 20، روی به میزانmg/l 20 و mg/l 20 آرسنات سدیم و روی به صورت تجویز خوراکی دریافت کردند. و خون گیری بعد از اتمام یک دوره ی 30 و 60 روزه انجام شد و سطح سرمی آنزیم آلکالین فسفاتاز مربوط به عملکرد کبد اندازه گیری شد. یافته ها: بررسی نتایح نشان می دهد که دوز های مختلف آرسنات سدیم باعث کاهش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز نسبت به گروه کنترل می شود. همچنین استفاده همزمان آرسنات سدیم – روی باعث افزایش فعالیت این آنزیم مــی شـــود. (05/0 P <). نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت در حالی که آرسنات سدیم منجر به کاهش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در کبد می شود، روی می تواند اثرات سمی این عنصر را خنثی کند.
کلید واژه ها: آرسنات سدیم، روی، آلکالین فسفاتاز، کبد
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها