دوشنبه 28 بهمن 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 17, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :1055 بار
  تعداد کل بازدیدها : 633760 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تأثیر تمرین بی‌هوازی با مصرف ملاتونین بر بیان نشانگرهای BAX و BCL2 میوکارد رت پس از ایسکمی ریپرفیوژن
نویسندگان فارسی حامد علی‌زاده پهلوانی; حمید رجبی; محمد نبیونی; پژمان معتمدی; ندا خالدی;
چکیده فارسی زمینه: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین بی هوازی با مصرف ملاتونین بر بیان نشانگرهای BAX و BCL2 میوکارد رت پس از ایسکمی ریپرفیوژن می باشد. روش کار: 28 رت صحرایی نر ویستار دو تا سه ماهه با وزن تقریبی 200-250 گرم به پنج گروه، پایلوت (14n=)، کنترل (4n=)، ملاتونین (4n=)، تمرین بی هوازی (4n=) و تمرین بی هوازی و ملاتونین (4n=) تقسیم شدند. گروه پایلوت به دو گروه ایزوپرنالین (ایسکمی ریپرفیوژن) و سالم تقسیم گردیدند. گروه ایزوپرنالین در دو روز متوالی با فاصله 24 ساعت با دوز 150 و 125 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تحت تزریق ایزوپرنالین قرار گرفتند؛ و گروه سالم هیچگونه تیماری نداشتند. سپس با رنگ آمیزی تری کروماسون میزان فیبروز بیشتر در گروه ایزوپرنالین نسبت به گروه سالم تأیید شد. گروه های ملاتونین یک ماه هر روز با دوز 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تیمار شدند؛ و گروه های تمرین بی هوازی و تمرین بی هوازی ملاتونین تحت تمرین یک ماهه با تواتر سه جلسه در هفته روی تردمیل قرار گرفتند. اما گروه کنترل در پایان یک ماه فقط تحت تزریق ایزوپرنالین قرار گرفتند. در نهایت رت ها تشریح شدند و اندازه گیری بیان ژن bax و bcl2 به روش ریل تایم انجام شد. نتایج تحقیق با فرمول 2-∆∆ct و روش آماری تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی با نرم افزار spss تحلیل شد. یافته ها: تیمار ملاتونین و تمرین بی هوازی به تنهایی بر بیان ژن bax و bcl2 تأثیر ناچیزی دارد. اما تمرین بی هوازی با مصرف ملاتونین نیز می تواند بیان ژن BAX و BCL2 را به ترتیب کاهش و افزایش دهند؛ و نسبت به تیمار ملاتونین به¬تنهایی تأثیر معنی داری نشان دهند. نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین بی هوازی با مصرف ملاتونین نسبت به مصرف ملاتونین به تنهایی می تواند از میزان حجم سکته میوکارد احتمالی ناشی از بی تحرکی بکاهد.
کلید واژه ها: آپوپتوز، تمرین بی هوازی، ملاتونین، ریپرفیوژن، BAX، BCL2.
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها